Prejsť na obsah
Fakulta

 

 

doc. Ing. Štefan Benča, CSc.

 

VÝPOČTOVÉ POSTUPY MKP

PRI RIEŠENÍ LINEÁRNYCH ÚLOH MECHANIKY

 

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU Bratislava, Vazovova 5, v roku 2006.

Rozsah 150 strán, 13,646 AH, 13,881 VH, 1. opravené vydanie, náklad 300 výtlačkov, edičné číslo 5234, tlač Vydavateľstvo STU v Bratislave.

85-228-2006 Sk ll2,-

ISBN 80-227-2404-1

ISBN 80-227-2032-1 (1. vyd., r. 2004)

 

Monografia obsahuje základnú teóriu metódy konečných prvkov na riešenie statických a dynamických pevnostných úloh a na výpočet stacionárneho i nestacionárneho vedenia tepla v telesách. Na riešenie týchto úloh zároveň poskytuje podrobné postupy konkrétneho numerického riešenia v prostredí programového systému ANSYS. Výpočtové postupy sú demonštrované na geometricky jednoduchých telesách tak, aby boli plne využiteľné aj pri riešení reálnych úloh technickej a výpočtárskej praxe.

Práca sa snaží o vyplnenie medzery existujúcej medzi podrobnými teoretickými monografiami určenými predovšetkým tvorcom programov MKP a výskumným pracovníkom v tejto oblasti aj fyzikálne i teoreticky nekompletnými užívateľskými príručkami, ktoré sprevádzajú jednotlivé komerčné programy MKP. Môže byť tiež vhodným doplnkom základných učebníc MKP, ktoré väčšinou neposkytujú konkrétne výrobné postupy pre aplikačne zameraného užívateľa metódy.

 

 

 

 

doc. Ing. Daniel Bobok, PhD. - doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.

 

TEÓRIA PRESTUPU LÁTKY

 

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU,

Bratislava, Vazovova 5.

Rozsah 218 strán, 15,856 AH, 16,177 VH,

1. vydanie, náklad 150 výtíačkov, edičné číslo 5280,

tlač Vydavateľstvo STU v Bratislave.

85-274-2006

ISBN 80-227-2522-6

 

Monografia je určená pre poslucháčov inžinierskeho a doktorandského štúdia v príslušných študijných programoch a tiež pre pracovníkov výskumu, ktorí skúmajú problémy z oblasti prestupu látky. Poslúžiť môže v praxi aj projektantom a inžinierom pri návrhu výmenníkov látky a riešení konkrétnych problémov v predmetnej oblasti.

 

 

 

 

Ing. Štefan Gužela, PhD. - doc. Ing. Marián Peciar, PhD.

 

ANALÝZA NAPÄTIA PÔSOBIACEHO NA LOPATKU POSTUPUJÚCU VRSTVOU PARTIKULÁRNEJ LÁTKY

 

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU Bratislava, Vazovova 5, v roku 2006.

Rozsah 187 strán, 62 obrázkov, 12,681 AH, 12,965 VH, 1. vydanie, náklad 50 výtlačkov, edičné číslo 5251, tlač Vydavateľstvo STU v Bratislave.

 

Monografia je zameraná na objasnenie silového pôsobenia partikulárnej látky na lopatku obdĺžnikového tvaru postupujúcu rovnomerným priamočiarym pohybom vrstvou jej vsádzky. Jej cieľom je podať v potrebnej miere základné teoretické poznatky na určenie smykovej zóny formujúcej sa pred pohybujúcou lopatkou vrstvou partikulárnej látky, ktorá sa nachádza v medznom stave rovnováhy. Tento teoretický prístup sa stal základom pre formuláciu vzťahov vyjadrujúcich veľkosť napätia pôsobiaceho na plochú lopatku, ktorej normála môže byť odklonená od smeru jej pohybu. Znalosť tohto napätia umožní výpočet sily potrebnej na prekonanie odporu partikulárnej látky proti pohybu lopatky jej vrstvou a následne príkonu potrebného na prechod lopatky vrstvou partikulárnej látky.

 

 

 

 

Ing. Roland Jančo, PhD.

 

NUMERICKÁ ANALÝZA PRUŽNE-PLASTICKÝCH ÚLOH S UVAŽOVANÍM VPLYVU TEPLOTY

 

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5.

Rozsah 150 strán, 79 obrázkov, 7 tabuliek, 10,986 AH, 11,207 VH,

1. vydanie, náklad 100 výtlačkov, edičné číslo 5284,

tlač Vydavateľstvo STU v Bratislave.

85-278-2006

ISBN 80-227-5240-4

 

Monografia obsahuje základnú teóriu mechaniky kontinua, ktorá je potrebná pre riešenie nelineárnych úloh pomocou metódy konečných prvkov. Venuje sa jednej oblasti riešenia nelineárnych úloh a to riešenia plasticity pomocou MKP. Nachádza sa tu opis v súčasnosti používaných materiálových modelov pre riešenie pružne-plastických úloh a tiež sa tu do riešenia zavádza aj vplyv teploty. Publikácia obsahuje aj jednoduché testovacie modely, reálne príklady z praxe a určovanie materiálových parametrov pre materiálové modely z experimentálne získaných údajov a z tohto dôvodu je využiteľná aj pri riešení reálnych úloh technickej a výpočtárskej praxe.

Práca sa snaží o vyplnenie medzery existujúcej medzi podobnými teoretickými monografiami určenými predovšetkým vedeckým pracovníkom a tvorcom programov MKP v tejto oblasti a fyzikálne i teoreticky nekompletnými užívateľskými príručkami k jednotlivým komerčným programom MKP. Môže byť vhodným doplnkom základných učebníc plasticity a mechaniky kontinua, ktoré väčšinou neposkytujú konkrétne informácie o jednotlivých materiálových modeloch pre riešenie pružne-plastických úloh s uvažovaním aj vplyvu teploty a taktiež nehovoria ako získať potrebné materiálové parametre z experimentálne získaných dát.

 

 

 

 

doc. Ing. Miroslav Vereš, CSc. - doc. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. - doc. Ing. Ján Gaduš, PhD.

 

THEORY OF CONVEX-CONCAVE AND PLANE CYLINDRICAL GEARING

 

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU

Bratislava, Vazovova 5, v roku 2006.

Obálku navrhol Marián Králik

Rozsah 180 strán, 102 obrázkov, 22 tabuliek, 11,583 AH, 11,824 VH,

1. vydanie, náklad 200 výtlačkov, edičné číslo 5256, tlač Vydavateľstvo

STU v Bratislave.

85-250-2006

ISBN 80-227-2451-3

 

The monograph presents current knowledge from the theory of plane cylindrical gearing. Preliminary chapters define in detail basic requirements on correctly mating tooth flanks and at the same time they introduce the most important phases from the historical development of the theory and practical use of gears. Main emphasis is put on definition of gearing by means of a path of contact form, and consequences resulting from that. Author's drawn general dependencies are applied on all known kinds of the plane cylindrical gearings.

The publication is assigned for researchers and professional workers dealing with gearing issues as well as for technical universities students and was written with support by the Slovak APW agency within the solution of the project APVT 20-007602, VEGA 0296 and 1/3184/06.

 

 

 

 

doc. Ing. Stanislav Žiaran, PhD.

 

ZNIŽOVANIE KMITANIA A HLUKU V PRIEMYSLE

Kmitanie a akustika

 

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU Bratislava, Vazovova 5.

Jazyková redaktorka: Ing. Eva Lučanská

Obálku spracovala: Zdena Mazúrová

z podkladov dodaných autorom - Jakubovianske vodopády, Baranec (Západné Tatry), prelet cez zvukovú bariéru nad Tichým oceánom, tlmič hluku

Tlač a väzba: Vydavateľstvo STU v Bratislave

Rozsah 339 strán, 179 obrázkov, 34 tabuliek, prílohy a reklamy, 31,30.

31,726 VH, 1. vydanie, náklad 250 výtlačkov, edičné číslo 5219.

85-213-2006

ISBN 80-227-2366-5

 

Monografia sa zaoberá metódami primárneho a sekundárneho znižovania mechanického kmitania a akustického vlnenia (kmitania). Vychádza z najnovších poznatkov, informácii a teoreticko-experimentálnych výskumov z oblasti vibroakustickej diagnostiky mechanických sústav a monitorovania ich stavu, vibroizolácie a ukladania strojov a konštrukcií a pasívnych metód znižovania hluku. Zahŕňa aj teoretické poznatky šírenia sa vibroakustického vlnenia tuhým prostredím a akustického vlnenia tekutinami, princípy absorpcie vibroakustickej energie materiálmi ako aj prístrojovú techniku a metódy merania dynamického zaťaženia mechanických sústav, konštrukcií, človeka a okolia. Jej obsah sleduje požiadavky legislatívnych dokumentov EÚ (smernice), legislatívu SR a medzinárodné a európske normy zamerané na znižovanie dynamického zaťaženia strojov, strojových zariadení, mechanických sústav, konštrukcií a okolitého prostredia.

Uvedené metódy vedú k znižovaniu nebezpečenstva poškodzovania zdravia človeka, k zvýšeniu jeho bezpečnosti, pohody a optimálnej výkonnosti.

Monografia je určená vysokoškolským učiteľom, študentom technických a prírodovedných univerzít, odborníkom - špecialistom zaoberajúcim sa znižovaním dynamického zaťaženia mechanických sústav a okolitého prostredia, ako aj širšej odbornej verejnosti. Všeobecný výklad teórie sa spája s technickými aplikáciami, a preto má využitie aj v technickej praxi. Fyzikálnu podstatu (mechanického) kmitania konštrukcií a konštrukčných prvkov a akustické vlnenie (kmitanie) nemožno od seba oddeliť. Ak v ľubovoľnej konštrukcii sa vybudí mechanické kmitanie, toto kmitanie vybudí akustické vlnenie (kmitanie), ktoré pri dostatočnej amplitúde vnímame ako zvuk, alebo hluk. Čím bude väčšia amplitúda a plocha kmitajúceho povrchu, tým sa bude do okolia emitovať aj väčšie množstvo akustickej energie. Preto sa publikácia viac zameriava na metódy znižovania hluku prostredníctvom znižovania amplitúdy mechanického kmitania, ktoré je hlavným zdrojom vybudenia hlukových emisií.