Prejsť na obsah
Fakulta

doc. Ing. František Urban, CSc., Ing. Peter Fodor, PhD. 
OPTIMALIZÁCIA ZDROJOV TEPLA V TEPELNÝCH SÚSTAVÁCH

 
 

Výrobcovia, distribútori a dodávatelia tepla majú cieľ zvýšiť účinnosť transformácie primárnych energetických zdrojov na teplo a elektrinu, znížiť tepelné straty v rozvodoch a odovzdávacich staniciach tepla ako aj produkciu emisií a C02. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov je optimalizácia výstavby, rekonštrukcie a prevádzky zdrojov tepla v sústavách centralizovaného zásobovania teplom.

Predložená monografia sa zaoberá optimalizáciou prevádzky zdrojov tepla 1/ tepelných sústavách. Vybrané optimalizačné metódy sú navzájom porovnané v závislosti od nárokov na zostavenie a úpravy výpočtového programu na optimalizáciu prevádzky zdrojov tepla a nárokov na operačnú pamäť počítača a výpočtový čas potrebný na optimalizáciu prevádzky zdrojov tepla. Analyzovaný je vplyv optimalizačných kritérií a metód delenia nákladov pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla na optimalizáciu radenia a zaťažovania energetických strojov a zariadení v teplárni.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave, vo vydavateľstve VERT Rustaveliho 9, 831 06 Bratislava

Grafická a technická úprava: Ing. Peter Fodor, PhD.

Edícia monografií

Rozsah 127 strán, 70 obrázkov, 40 tabuliek, 8,649 AH, 8,829 VH,

1. vydanie, náklad 100 výtlačkov, edičné číslo 0000, tlač Vydavateľstvo VERT

ISBN 978-80-970957-8-9


Petr Blecha, Tomáš Brezina, Josef Dobŕický, Roman Dvorak Milan Král, Ivan Mrkvica, Ľubomír W. Novotný, Matej Sulitka Jan Svoboda, Ľubomír Sooš, Oldŕich Učeň
Design of CNC Machine Tools
Peer-Reviewed Monograph


Published by MM publishing in 2015.

Pŕípotočnŕ 1519/10A, 101 00 Prague 10, Czech Republic, e-mail: box@mmspektrum.com Www.mmspektrum.com

Publisher and project leader: Roman Dvoŕák Edition: MM special Administration: Gabriela Jedličková Book cover design: Petr Zidlický

The studies by Matéj Sulitka, designer were used to create the book cover.

Book design, type setting: DTP studio MM publishing, Petr Zidlický (Art Director), Jaromŕr Novosad Exposure and print: Šerifa

The particular clients are responsible for contents of advertisements.

The reprint is admissible only with the written agreement of the publisher, with statement of the source and in compliance with all authors' rights.

© Jiŕŕ Marek et al., 2015 © MM publishing, 2015

ISBN 978-80-260-8637-6


Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
VRUBOVÉ ÚČINKY V PREVÁDZKE STROJOV A KONŠTRUKCIÍ

 

Monografia je venovaná vrubovým účinkom vyskytujúcim s v prevádzke strojov a konštrukcií. V práci sú definované základné pojmy a základné druhy vrubových súčiniteľov v pružnej aj pružno-plastickej oblasti. Pužitie vrubových súčiniteľov je rozšírené aj na časové priebehy zaťažovacích procesov náhodného charakteru, kedy napäťovo-deformačný stav v koreni vrubu je v pružno-plastickej oblasti. V závere sú uvedené príklady a hodnotenie vrubov končiacich v prevádzke lomom. V prílohe sú uvedené vybrané prípady vrubových súčiniteľov vo forme diagramov.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2015.

Edícia monografií

Rozsah 136 strán, 114 obrázkov, 3 tabuľky, 9,277 AH, 9,452 VH, náklad 150 výtlačkov, 1. vydanie, edičné číslo 5875, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

ISBN 978-80-227-4482-9


Doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. - Dipl.- Ing. Josef Soltes
VDI KÄLTEANLAGEN - CHLADIARENSTVO
 
Predkladaná publikácia predstavuje komplexnú vedeckú monografiu venovanú téme chladiarenstva ako i niektorým súvisiacim oblastiam klimatizačnej a tepelnej techniky. Publikácia pojednáva o všetkých podstatných aspektoch tohto komplexného technického odboru a je obohatená o niektoré nové alebo menej známe témy ako je problematika mazacích olejov v chladiacich okruhoch alebo o príklady praktických výpočtov pre mierne a tropické klimatické pásma. Monografia je dvojjazyčná (nemecko-slovenská) a pre slovenského čitateľa je okrem iného i cennou pomôckou v nemeckej technickej terminológii pre oblasť chladiacej, tepelnej a klimatizačnej techniky. 

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2015

Edícia monografií

Rozsah 349 strán, 226 obrázkov, 59 tabuliek, 33,96 AH, 35,31 VH 1.vydanie, edičné číslo 5828, tlač Nakladateľstvo STU
ISBN 978-80-227-4318-1 


Ing. Marek Mlkvik, PhD., doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD. doc. Ing. Branislav Knížat, PhD.
ROZRUŠOVANIE PEVNÝCH MATERIÁLOV POMOCOU KAVITÁCIE


Predkladaná monografia vznikla ako výsledok viacročnej vedecko - výskumnej práce autorského kolektívu v oblasti výskumu účinkov hydrodynamickej kavitá-cie v hydraulických systémoch veľmi malých rozmerov. Monografia sa skladá z troch častí, ktoré nie sú striktne oddelené, pretože použité metódy a postupy práce sa čiastočne prelínajú. V úvodnej časti je analyzovaný hydrodynamický jav, nazývaný kavitácia, na základe poznatkov o fyzikálnej podstate vzniku, vývoja a zániku kavitácie v uzavretých prietokových kanáloch a aj implózii voľného kavitačného lúča. Taktiež sú prezentované výsledky numerických simulácií prúdenia metódami CFD s využitím štandardne používaných kavitačných modelov. Ako originálny výstup je tu prezentovaný model, ktorý bol spresnený UDF funkciami. Značná časť monografie prezentuje výsledky experimentálnych prác.
Kniha je určená pre študentov vedného odboru energetika, ale môže byť zdrojom informácií aj pre odbornú verejnosť z oblasti hydraulických systémov, resp. materiálového inžinierstva.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2015.

Edícia monografií

Rozsah 99 strán, 62 obrázkov, 7 tabuliek, 4,718 AH, 4,862 VH, náklad 100 výtlačkov, 1. vydanie, edičné číslo 5829, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave

Mgr. Alena Cepková, PhD.
POHYBOVÁ AKTIVITA, ZDRAVIE, ZDATNOSŤ VYSOKOŠKOLÁKOV
 

Monografia sa zaoberá kvalitou a kvantitou pohybových aktivít študentov vysokých škôl, ktoré podmieňujú funkčnú zdatnosť a telesný rozvoj edukantov, s reflexiou pozitívneho vplyvu pohybových aktivít na psychickú odolnosť a zvládanie stresových situácií.

Je určená pre 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia Strojníckej fakulty STU a tiež pre širšiu verejnosť.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2015.
Edícia monografií
Rozsah 80 strán, 30 obrázkov, 28 tabuliek, 4,016 AH, 4,155 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5866, náklad 150 výtlačkov, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

ISBN 978-80-227-4456-0


Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. - prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD. doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. - doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
VYHODNOTENIE KALIBRÁCIE MERADIEL Štatistické metódy pre analýzu neistôt v metrológii
 

Témou monografie sú špecifické aspekty problému kalibrácie, s prihliadnutím na reálne aplikácie a potreby metrológie, s dôrazom na využitie exaktných, resp. aproximatívnych (asymtotických) matematicko-štatistických metód. Monografia poskytuje detailný pohľad na problematiku kalibrácie, rešpektujúc metrologické zásady kalibrácie resp. overovania meradiel, za pomoci dôslednej a korektnej aplikácie matematicko-štatistických metód. Uvedené teoretické metódy a postupy sú ilustrované množstvom detailne rozpracovaných príkladov, pričom kniha prirodzene nadväzuje na metódy spracovania a vyhodnocovania meraní, tak ako boli uvedené a rozpracované v monografii Wimmer G., Palenčár R., Witkovský, V. Spracovanie a vyhodnocovanie meraní, VEDA, Bratislava, 2002. Poznatky z monografie môžu čerpať najmä študenti doktorandského štúdia v programe Meracia technika, Metrológia a resp. inžinierskeho štúdia v programe Meranie a skúšobníctvo. Monografia tiež prináša nové poznatky pre pracovníkov národnej metrologickej inštitúcie, pracovníkov metrologických laboratórií a pracovníkov vývoja nových meracích systémov.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2015.
Edícia monografií
Rozsah 191 strán, 20 obrázkov, 6 tabuliek, 9,764 AH, 10,020 VH, náklad 100 výtlačkov, 1. vydanie, edičné číslo 5842, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

ISBN 978-80-227-4374-7


The Densification Process of Wood Waste
Doc. Ing. Peter Križan, PhD.

Abstrakt:

This monograph is dedicated to research in the densification processes of saw dust from pine and its mathematical description for uniaxial pressing into compact briquettes. This publication shows an experimental strategy to determine the effects of individual parameters on the resulting density of the formations. This publication also includes the construction of an experimental pressing stand that measures the effects of the technological, material, and structural parameters on the resulting density of the briquettes. This work specifies parameters and identifies their effects on the quality of the briquettes. These effects were experimentally verified and described through a mathematical model. The mathematical model serves to predict the density of briquettes for some predefined pressing conditions. The pressing conditions include the temperature, compaction pressure, humidity, and size of raw material fractions. This mathematical model can aid in the design of pressing machines. For the simplified and clearer use of the mathematical model, application software was developed for the optimization of technological parameters and their resulting effect on the quality of the briquette. The monograph also provides the results of experiments performed by the author on different types of wood biomass. These results demonstrate the dependence of parameters effecting the final quality of the briquettes and their resulting influence on the densification process itself. This publication also defines the level of importance of the results in terms of optimization of the pressing chamber.

Citácia publikácie: KRIŽAN, Peter. The densification process of wood waste. 1.st ed. Berlin De Gruyter open 2015. 184 s. ISBN 978-3-11-044002-7

Assoc. Prof. Eng. Ján Vlnka. PhD.
Electrical measurement and measurement systems 
 

Published by Vydavateľstvo STU Bratislava, Mýtna ulica 30, 811 07 Bratislava
Edition series monograph
ISBN 978-80-227-4497-3