Prejsť na obsah
Fakulta

Prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc., prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., Ing. Pavol Noga, PhD., Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.
RIADENIE TECHNOLOGICKÝCH A VÝROBNÝCH PROCESOV AKO SYSTÉMOV S ROZLOŽENÝMI PARAMETRAMI S podporou virtuálnych softvérových prostredí


Pokroky informačných technológií otvárajú nové možnosti na modelovanie a analýzu dynamiky technologických a výrobných procesov pomocou virtuálnych sofitvérových prostredí na báze numerických riešení opisujúcich parciálne diferenciálne rovnice. Získané matematické modely vo forme numerických štruktúr ako systémy s rozloženými parametrami ponúkajú nové možnosti aj na riadenie technologických a výrobných procesov. Hlavným cieľom monografie je ukázať a demonštrovať tieto nové možnosti, ktoré otvárajú široké horizonty na inovácie a kvalitatívne nové technické riešenia v priemyselnej praxi. V rámci demonštrácií sú prezentované modelové úlohy z oblasti zlievania, plynulého odlievania ocele, indukčného ohrevu polotovarov a extrúzie plastov spolu s návrhmi expertných systémov a riadenia pomocou paralelných riadiacich obvodov s rozloženými parametrami pre inžiniersku prax.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2014.

Edícia monografií

Rozsah 291 strán, 203 obrázkov, 23 tabuliek, 16,667 AH, 17,005 VH, náklad 100 výtlačkov, 1. vydanie, edičné číslo 5814, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
85-262-2014
ISBN 978-80-227-4289-4


Kniha je odporúčaná študentom, doktorandom technických univerzít a vývojovým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú otázkami výskumu a vývoja technologických a výrobných procesov na báze virtuálnych sofitvérových prostredí, ako aj inžinierom so záujmom o riadenie systémov s rozloženými parametrami.

prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD., doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Ing. Vojtech Brokeš
NEISTOTY PRI REALIZÁCII TEPLOTNEJ STUPNICE
 

doc. Ing. Peter Križan, PhD.
The Densification Process of Wood Waste 

www.degruyteropen.com


Alexander Shmatov, Zdenko Krajný, Ľubomír Šooš
Termo-hydrochemické spracovanie nástrojových materiálov


prof. Ing. Marián Tolnay, Phd., Ing. Ondrej Staš, PhD., Ing. Dušan Kravec, PhD.
Tvorba riadiacich algoritmov pre automatickú paletizáciu

Monografia rieši problematiku hľadania optimálneho rozmiestnenia prvkov (súčiastok) na palete. Opisuje rôzne metódy, teórie, výpočty a algoritmy rozmiestňovania prvkov na palete. Pre viacprvkové náklady je opísaná teória rozmiestňovacích sektorov.

Monografia prezentuje výsledok výskumu, ktorého cieľom bolo vyvinúť nový softvérový produkt, ktorý bol vytvorený s účelom analýzy existujúcich rozmiestňovacích metód a plánovanie nákladu na palete pomocou optimalizačných kritérií. V jednotlivých kapitolách sú opísané jednotlivé moduly softvéru, pričom jej hlavná časť je zameraná na nástroje plánovania nákladu (dvojdimenzionálny editor a trojdimenzionálny náhľad), kontrolný modul a komunikačný modul (prepojenie s riadiacou jednotkou robota konštrukciou robota typu SCARA). Analýza rozmiestňovacích metód z hľadiska efektívneho využitia úložnej plochy palety na základe vstupných dát je realizovaná v module s názvom analyzátor. Výstupy z tohto modulu sú prezentované v záverečnej časti monografie.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2014.

Edícia monografií

Rozsah 165 strán, 89 obrázkov, 4 tabuľky, 8,913 AH, 9,134 VH, náklad 100 výtlačkov, 1. vydanie, edičné číslo 5775, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

ISBN 978-80-227-4178-1doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Technická diagnostika

Monografia obsahuje najnovšie poznatky, informácie a teoreticko-experimentálne súvislosti výskumov z oblasti technickej diagnostiky pri identifikácii poškodenia strojov a strojových sústav a pri redukcii ich dynamického zaťaženia pôsobiaceho na mechanické sústavy, technologické a stavebné konštrukcie a v konečnom dôsledku aj na zdravie, pohodlie, optimálnu výkonnosť a bezpečnosť človeka, ako aj základné postupy spracovania signálov dynamického zaťaženia mechanických sústav a spracúvania trendových charakteristík vývoja poškodenia ozubenia. Uvedené metódy vibrodiagostiky umožňujú nielen presne identifikovať príčiny a druh poškodenia mechanických sústav, ale aj praxou overené postupy pri spracovaní signálu kmitania, a to pri diagnostikovaní stoviek rôznych mechanických sústav autorom publikácie. Jej obsah sleduje požiadavky legislatívnych dokumentov EÚ {smernice), legislatívu SR.

Určená je študentom univerzít, vedúcim pracovníkom spoločnosti, pracovníkom diagnostikujúcich stroje a strojové sústavy a aj pracovníkom bezpečnosti práce, údržbárskemu a opravárenskému personálu, ale aj širokej odbornej verejnosti.

Profesor Kompiš vo svojom recenznom posudku napísal: „Monografia je zhrnutím bohatých skúseností a prehľadu autora z oblasti diagnostiky strojov, strojových zariadení a mechanických sústav. Konštatujem, že autor je v tejto oblasti na Slovensku popredný a najlepší odborník v problematike, ktorou sa monografia zaoberá vtákom rozsahu a zároveň odborník s najväčšími praktickými skúsenosťami a prehľadom o literatúre u nás a v zahraničí“.

ISBN 978-80-227-4051-7