Prejsť na obsah
Fakulta

doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA
 

Monografia obsahuje najnovšie poznatky, informácie a teoreticko-experimentálne súvislosti výskumov z oblasti technickej diagnostiky pri identifikácii poškodenia strojov a strojových sústav a pri redukcii ich dynamického zaťaženia pôsobiaceho na mechanické sústavy, na technologické a stavebné konštrukcie a v konečnom dôsledku aj na zdravie, pohodlie, optimálnu výkonnosť a bezpečnosť človeka, ako aj základné postupy spracovania signálov dynamického zaťaženia mechanických sústav a spracúvania trendových charakteristík vývoja poškodenia ozubenia. Uvedené metódy vibrodiagostiky umožňujú nielen presne identifikovať príčiny a druh poškodenia mechanických sústav ale aj praxou overené postupy pri spracovaní signálu kmitania, a to pri diagnostikovaní stoviek rôznych mechanických sústav autorom publikácie. Jej obsah sleduje požiadavky legislatívnych dokumentov EÚ (smernice), legislatívu SR a medzinárodné a európske normy zamerané na spoľahlivosť a bezpečnosť mechanických sústav, ale aj ochranu človeka pred hlukom a kmitaním v jeho pracovnom a relaxačnom prostredí.

Určená je študentom univerzít, vedúcim pracovníkom spoločností, pracovníkom diagnostikujúcich stroje a strojové sústavy a aj pracovníkom bezpečnosti práce, údržbárskemu a opravárenskému personálu, ale aj širokej odbornej verejnosti na získanie poznatkov o diagnostikovaní poškodení mechanických sústav a ich porovnanie s platnou legislatívou, o metódach ochrany a o stratégii znižovania nežiaduceho dynamického zaťaženia ovplyvňujúceho bezpečnosť a spoľahlivosť mechanických sústav ale aj zdravie, pohodlie a výkonnosť človeka pri plnení pracovných úloh.

ISBN 978-80-227-4051-7


Ing.Ladislav Écsi PhD., prof. Ing. Pavel Elesztos, PhD.
MODELOVANIE DEZINTEGRÁCIE A TOKU HORNÍN POMOCOU DOKONALE TUHÝCH DISKRÉTNYCH PRVKOV PRI ŤAŽBE BLOKOVÝM ZÁVALOM
 
Vydala
Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladatel'stve STU,Bratislava,Vazovova 5, v roku 2013. 
ISBN 978-8A-227 -3892-7


doc. Ing. Roland Jančo, PhD.
MKP v riešení nosníkov a rámov NA PRUŽNOM PODKLADE
 

Monografia obsahuje najnovšie poznatky a informácie z oblasti riešenia nosníkov na pružnom poklade. Na riešenie sú využité analytické modely a numerické metódy (MKP). V uvedených praktických aplikáciách sa použili softvéry ANSYS, Mathematica a Matlab. Monografia je rozdelená do 8 kapitol. Úvodné kapitoly sú venované vysvetleniu základných pojmov, odvodeniu základných diferenciálnych rovníc, rozdeleniu typov podkladov a dĺžok nosníkov.

Ďalej sa venuje analytickému riešeniu nosníkov konečnej a nekonečnej dĺžky, bez uvažovania vlastnej tiaže nosníka, osového namáhania, trenia medzi nosníkom a podkladom, šmykových deformácií a vplyvu zmeny teploty. V ďalších kapitolách sa postupne do analytického riešenia pridáva vplyv trenia, osové namáhanie, zmena teploty nosníka a uvažovanie šmykových deformácií.

Monografia je určená študentom technických univerzít a vysokých škôl, odborníkom z praxe i širokej odbornej verejnosti na získanie základných teoretických a numerických poznatkov z oblasti riešenia nosníkov na pružných podkladoch, ktoré možno efektívne využívať aj v našej každodennej aktivite.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2013.
Edícia monografií 

ISBN 978-80-227-3880-4