Prejsť na obsah
Fakulta

doc. Ing. Miloš Musil, CSc. - Ing. Juraj Úradníček, PhD. - Ing. Ferdinand Havelka, PhD.TORZNÉ KMITANIE ROTAČNÝCH MECHANICKÝCH SÚSTAV


Uvedená vysokoškolská učebnica sa zaoberá riešením základných problémov, ktoré vznikajú počas prevádzky typických strojných konštrukcií vtedy, keď sa znižuje ich bezpečnosť, spoľahlivosť, životnosť a ekonomická efektívnosť. Zameriava sa na analýzu torzného kmitania rotačných mechanických sústav. Pre objasnenie danej problematiky využíva ich zjednodušené diskrétne mechanické modely. Takýmto spôsobom umožňuje prezentovať spôsoby analýzy a návrhy ich prevádzkových parametrov a súčasne umožňuje objasniť postupy, ako riešiť uvedené problémy už pri návrhu daných súčasti stroja.

Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov z odborov Aplikovaná mechanika a Mechatronika a aj pre študentov, prípadne odborníkov z technickej praxe, ktorí sa stretávajú s uvedenými problémami v rámci svojich špecializácií. Pre úplné pochopenie predloženého textu je potrebné mať znalosti zo statiky, kinematiky a dynamiky na úrovni bakalárskeho štúdia technických univerzít. Prípadné nejasnosti je možné preklenúť naštudovaním si poznatkov zosumarizovaných v publikáciách uvedených v použitej literatúre, ktorá je uvedená v závere predmetnej vysokoškolskej učebnice.

Vysokoškolská učebnica obsahuje množstvo príkladov konkrétnych riešení teoreticky rozpracovaných prípadov potrebných analýz. Tieto riešenia umožňujú študentom všetkých stupňov štúdia a taktiež aj odbornej technickej verejnosti aktívnejšie sledovať uvedené analýzy s možnosťou ich následnej samostatnej aplikácie a verifikácie.

Vznik tejto vysokoškolskej učebnice bol podporený projektmi VEGA 1/0841/13 a VEGA 1/0742/15.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU,

Bratislava, Vazovova 5, v roku 2015.

Edícia vysokoškolských učebníc

Skriptá neprešli jazykovou úpravou nakladateľstva.

Rozsah 100 strán, 65 obrázkov, 5,745 AH, 6,012 VH, 1. vydanie, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
ISBN 978-80-227-4481-2


Ing. Peter Petrák, CSc.
HLUK A VIBRÁCIE V DOPRAVNEJ TECHNIKE


Publikácia ”Hluk a vibrácie v dopravnej technike” je systematicky a didakticky uspôsobený prehľad poznatkov akustiky s aplikáciou na oblasť dopravných prostriedkov.

Úvodné kapitoly pojednávajú o základných pojmoch, definíciách a vzťahoch medzi veličinami používanými na hodnotenie hluku a vibrácií. V ďalšej časti publikácie sú uvedené technické prostriedky potrebné na meranie hluku a vibrácií a analýzu ich zdrojov. Nasleduje časť zameraná na legislatívu, v ktorej sú uvedené postupy merania hluku a vibrácií cestných a koľajových vozidiel a pracovných strojov. Dôležitou časťou publikácie je opis hlavných zdrojov hluku a vibrácií motorových vozidiel a rozbor možností ich utlmenia.

Publikácia je určená študentom študijného programu "Automobily a mobilné pracovné stroje” na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ako aj ostatným záujemcom, ktorí sa zaujímajú o problematiku hluku a vibrácií strojov.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2015.

Edícia vysokoškolských učebníc

Rozsah 144 strán, 114 obrázkov, 20 tabuliek, 10,6


Ing. Andrej Červeňan, PhD.
Systém údržby

na stiahnutie - 

Cieľom učebnice Systém údržby je prezentovať najnovšie teoretické poznatky o priemyselnej údržbe, ktorá v súčasnosti predstavuje komplexnú starostlivosť o hmotný majetok podniku zameranú na dosahovanie čo najvyššej efektívnosti výroby cestou minimalizácie strát. Z obsahového hľadiska možno publikáciu rozdeliť do troch oblastí. V úvodnej časti sa nachádza popis „základných kameňov“ potrebných na vytvorenie efektívneho systému údržby v priemyselnom podniku, postupne sú vysvetlené ciele, úlohy, etapy, základné stratégie a organizačné formy údržby. Ďalšia časť publikácie je zameraná na progresívnu filozofiu údržby -Totálne produktívnu údržbu, pričom najväčší priestor je venovaný problematike autonómnej údržby a štandardizácii údržbárskych prác. Záverečná časť sa zaoberá problematikou zvyšovania efektívnosti výroby na základe identifikácie a kvantifikácie rôznych typov strát pomocou ukazovateľa „Celková efektívnosť zariadenia“.
Publikácia je určená študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na technických univerzitách zaoberajúcich sa problematikou navrhovania a prevádzky výrobných strojov, resp. systémov, napríklad v študijných programoch „Výrobné systémy a manažérstvo kvality“ a „Výrobná a environmentálna technika“. Široké uplatnenie nájde aj v podmienkach podnikovej praxe predovšetkým u riadiacich i technických pracovníkov nielen z oblasti priemyselnej údržby.
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť textu nesmie byť použitá na ďalšie šírenie akoukoľvek formou bez predchádzajúceho súhlasu autora alebo nakladateľstva.
© Ing. Andrej Červeňan, PhD.
Recenzenti:
doc. Ing. Jozef Antala, PhD.
doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
Schválila Vedecká rada Strojníckej fakulty STU v Bratislave dňa 13. januára 2015

Vydal: CKV Consult, s r.o., Ružinovská 5, 821 01 Bratislava
Rozsah: 68 strán, 17 obrázkov, 3 tabuľky, 5,4 AH
1. vydanie, Bratislava 2015
ISBN 978-80-971986-0-2


Mgr.Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Produktivita podniku

na stiahnutie - 

Cieľom učebnice Produktivita podniku je prezentovať najnovšie teoretické poznatky o produktivite, ktorá je jedným z hlavných faktorov konkurencieschopnosti podniku. Táto práca poskytuje základný prehľad teoretických prístupov na vymedzenie celkovej produktivity a jej vzťahu k parciálnym produktivitám jednotlivých vstupov do výrobného procesu, základným členením jednotlivých druhov produktivity a jej indexov a možnostiach zvyšovania celkovej produktivity. Z obsahového hľadiska možno publikáciu rozdeliť do štyroch oblastí. Prvá časť je venovaná teoretickým prístupom na vymedzenie celkovej produktivity , klasifikácii produktivity z viacerých hľadísk ako aj prístup k meraniu produktivity v podrobnom členení. Ďalšia časť publikácie je venovaná produktivite práce. V tejto časti je podrobne analyzovaná produktivita práce z hľadiska vplyvu jednotlivých činiteľov na produktivitu práce a to hlavne vplyvu pracovnej sily, dlhodobého majetku.Tretia časť je venovaná celkovej-súhrnnej produktivite. Bližšie je rozobraná problematika vzťahu celkovej produktivity podniku a ekonomicky pridanou hodnotou. Prínosom práce je posledná časť nazvaná Prípadová štúdia, kde na konkrétnych výsledkoch sú počítané komplexne parciálne produktivity aj celková produktivita, sú tu analyzované zmeny produktivity vplyvom možných činiteľov.
Publikácia je určená študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na technických univerzitách zaoberajúcich sa problematikou efektívnosti procesov, či celého podniku, napríklad v študijných programoch „Výrobné systémy a manažérstvo kvality“ a „Výrobná a environmentálna technika“. Široké uplatnenie nájde aj v podmienkach podnikovej praxe predovšetkým u riadiacich i technických pracovníkov nielen z oblasti ekonomiky podniku.

Vydal:CKV CONSULT, s. r. o.,
Ružinovská 5
82101 Bratislava
Rozsah 70 strán, 3 obrázky, 27 tabuliek,3.9 autorského hárku
1.vydanie, Bratislava 2015