Prejsť na obsah
Fakulta

Ing. Gergely Takács, PhD. , Ing. Ján Vachálek, PhD., prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
IDENTIFIKÁCIA SÚSTAV
 
Učebnica predstavuje sedem kapitol z oblasti identifikácie systémov. Úvod je venovaný problematike, v ktorej sa analyzujú základné prístupy k identifikácii spolu s jej hlavnými pojmami a cieľmi. Nasledujúca kapitola dôkladne rozoberá využitie matematických nástrojov v rámci identifikácie sústav, ako sú metódy linearizácie, vybrané diskrétne modely, teória pravdepodobnosti a teória náhodných procesov. Ďalšia kapitola je venovaná matematicko - fyzikálnej analýze, kde sú jednotlivé postupy názorne ilustrované na spracovaných praktických príkladoch z rôznych oblastí ich využitia. V poradí štvrtá kapitola rieši metódy experimentálnej identifikácie, ktoré sú naviazané na piatu kapitolu rozoberajúcu deterministické metódy identifikácie.
V nej sú ukázané postupy vyhodnocovania prechodových charakteristík, metódy postupnej integrácie a vyhodnocovanie frekvenčných charakteristík. Šiesta kapitola je zameraná na rozsiahlu problematiku korelačných metód identifikácie. Záverečná siedma kapitola je venovaná podrobnému výkladu z oblasti regresných metód a ich využitia v identifikácii. Učebnica je vhodná pre všetkých záujemcov o prvotné informácie z oblasti identifikácie systémov a ich následné praktické aplikácie. Rozsahom pokrýva základné oblasti a metódy v rámci jej využitia a je odporúčanou literatúrou študentom SjF STU v predmete Identifikácia sústav. 

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2014.

Edícia vysokoškolských učebníc

ISBN 978-80-227-4288-7


doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
SYSTÉMY RAPID PROTOTYPING
 

Učebnica ozrejmuje problematiku systémov Rapid Prototyping. Tieto systémy sa v súčasnosti stále častejšie uplatňujú v rozličných, nielen technických oblastiach, kde urýchľujú a zjednodušujú vývoj prototypov, modelov, dizajnových návrhov ale i výrobu súčiastok pre konečné použitie.

Učebnica je určená predovšetkým študentom Strojníckych fakúlt technických univerzít, zaoberajúcich sa problematikou Rapid Prototyping, ako aj odbornej verejnosti.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2014.
Edícia vysokoškolských učebníc

Rozsah 134 strán, 82 obrázkov, 33 tabuliek, 7,447 AH, 7,654 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5812, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

ISBN 978-80-227-4287-0


Ing. Alexander Schrek, PhD., doc. Ing. Peter Kostka, PhD., Ing. Michal Činák, PhD.
PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE TVÁRNENIA
 

Publikácia Progresívne technológie tvárnenia opisuje vybrané technológie tvárnenia - prírastkové tvárnenie, hydromechanické tvárnenie rúr, nekontaktné metódy tvárnenia a mikrotvárnenie. Tieto inovatívne technológie zaznamenali v poslednom období významný pokrok, vďaka ktorému sú v širokom rozsahu aplikované v praxi. Opis technológií je orientovaný na podrobné informácie o základných princípoch a parametroch procesov, funkčné schémy, konštrukčné riešenia a konkrétne praktické technické aplikácie. Kapitoly sú doplnené porovnaním výhod a nevýhod jednotlivých technológií.

Určená je študentom študujúcich študijný program strojárske technológie a materiály, ako aj odbornej verejnosti zaoberajúcej sa danou problematikou.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2014.
Edícia vysokoškolských učebníc
Rozsah 140 strán, 128 obrázkov, 2 tabuľky, 8,779 AH, 8,974 VH,
1. vydanie, edičné číslo 5785, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
ISBN 978-80-227-4204-7 


doc. Ing. Peter Végh, PhD.
NEURÓNOVÉ A FUZZY SYSTÉMY (základy umelej inteligencie)
 

Učebnica je zameraná na profilujúce smery rozvoja umelej inteligencie, na neurónové siete, fuzzy logiku a fuzzy riadenie, ktoré si v poslednom období našli široké uplatnenie v oblasti automatizácie.

Určená je študentom magisterského štúdia študijného programu Automatizácia a informatizácia strojov a procesov (AISP) na SjF STU pri štúdiu povinného predmetu Inteligentné systémy, študentom doktor andského štúdia na SjF pri štúdiu predmetu Robustné a inteligentné systémy, ako aj študentom iných technických fakúlt a širokej technickej verejnosti.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2014.

Edícia vysokoškolských učebníc
Rozsah 164 strán, 121 obrázkov, 50 tabuliek, 8,296 AH, 8,529 VH,
1. vydanie, edičné číslo 5794, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
ISBN 978-80-227-4227-6doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc., prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD., Ing. Gregor Izrael, PhD., Ing. Metod Glatz, PhD.
MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE
Zemné stroje 
 

Učebnica Mobilné pracovné stroje - Zemné stroje obsahuje teoretické a legislatívne východiská platné pri navrhovaní a konštruovani flexibilných zostáv typových rád zemných strojov, ako špecifickej kategórie mobilných pracovných strojov, ktoré predstavujú širokú druhovú skladbu mechanizácie používanej v pozemnom staviteľstve, pri stavbe cestných komunikácií alebo iných stavieb v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a pod. Zemné stroje sú určené na rozpoj ovanie zemín a hornín, ich nakladanie na dopravné prostriedky, prepravu, rozprestieranie a prípadne aj zhutňovanie.

Učebnica nadväzuje na publikácie Mobilné pracovné stroje - teória a metódy projektovania a Mobilné pracovné stroje - teória a konštrukcia základných modulov. Rozdelená je podľa druhovej skladby strojov na osem častí (dozéry, grejdre, nakladače, rýpadlo-nakladače, rýpadlá, skrejpre, ryhovače, dampre), v každej časti je okrem strojov venovaná pozornosť aj najčastejšie používaným prídavným pracovným nástrojom a zariadeniam. Každá skupina strojov je zhodnotená štatistickými metódami rozmerovej analýzy a teórie podobnosti. Získané regresné funkcie sú takto komplexne v jednej publikácii zhrnuté po prvýkrát.

Určená je študentom inžinierskeho a doktorandského štúdia na technických univerzitách zaoberajúcich sa odbornou problematikou mobilných pracovných strojov, najmä v rámci študijného odboru „Dopravné stroje a zariadenia“ a študijného programu „Stroje pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo“ a tiež pre technickú verejnosť v oblasti vývoja, výroby, predaja a prevádzky mobilných pracovných strojov.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU,
ISBN 978-80-227-4190-3


Ing. Ján Vachálek, PhD., Ing. Gergely Takács, PhD.
ROBOTIKA
 

Učebnica sa zaoberá základnými poznatkami z oblastí, ktoré súčasná komplexná a dynamicky sa vyvíjajúca vedná disciplína robotiky zahŕňa. V úvodných kapitolách učebnice je stručný úvod k robotike ako vednému odboru a jeho histórii. Ďalšie kapitoly sú venované problematike mechaniky priemyselných robotov a manipulátorov (PRaM) opisujúcej oblasti kinematiky, dynamiky a statiky. Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú opisom pracovných hlavíc PRaM, snímačov a senzorov, pohonov, riadiacich systémov a samotnej konštrukcii, lokalizácii a navigácii mobilných robotov. Na záver sú opísané oblasti nasadenia a tiež najpoužívanejšie aplikácie robotov.

Určená je študentom inžinierskeho i doktor andského štúdia na Strojníckej fakulte ako aj všetkým tým, ktorí sa o danú problematiku zaujímajú.


Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2014.

Edícia vysokoškolských učebníc
ISBN 978-80-227-4163-7


doc. Ing. Karol Ferstl, CSc. - doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
PRENOS TEPLA - PRÍKLADY 1. časť - Vedenie tepla

Predkladaná knižná publikácia je prvá časť trojdielneho súboru vysokoškolských učebníc venovaných príkladom z problematiky prenosu tepla. Prvý diel cvičebnice obsahuje riešené i neriešené výpočtové príklady a podklady zo všetkých oblastí prenosu tepla vedením - kondukciou. Kniha nadväzuje na teoretickú učebnicu Prenos tepla vydanú v roku 2011.

Učebnica je určená predovšetkým študentom strojníckych fakúlt pre predmety súvisiace s prenosom tepla na všetkých troch stupňoch štúdia. Môže slúžiť ako vhodná literatúra na praktické výpočty i v iných študijných odboroch zaoberajúcich sa prenosom tepla i pre širokú odbornú verejnosť.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2014.

Edícia vysokoškolských učebníc

ISBN 978-80-227-4143-9


doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
MATHEMATICS I

Publikácia Mathematics I je základnou učebnicou rovnomenného povinného predmetu všetkých bakalárskych programov na Strojníckej fakulte STU pre štúdium v angličtine. Učebný text je spracovaný s podrobným výkladom, príkladmi, aplikáciami a grafickými ilustráciami pre všetky základné pojmy podľa akreditovaných sylabov predmetu, zoradené do kapitol: Basics of linear algebra, Defferential calculus of real functions of one real variable, Integrál calculus of real íunctions of one real variable, Basics of ordinary defferential equations. Učebnica obsahuje okrem vyriešených príkladov aj úlohy na riešenie vo všetkých kapitolách s uvedenými správnymi výsledkami.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2014.

Edícia vysokoškolských učebníc

ISBN 978-80-227-4130-9


prof. lng. Štefan Valčuha, PhD., Ing. Michal Cigánik, PhD.,Dr. Aitor Goti Elordi
Metodika navrhovania distribuovaných výrobných systémov pre PLM
 

Publikácia Metodika navrhovania distribuovaných výrobných systémov pre PLM sa zaoberá štúdiom efektívnosti a optimalizácie štruktúry distribuovaných výrobných systémov (DVS) a problematikou vyhľadávania a výberu optimálnej kombinácie partnerov v DVS. V práci je podrobnejšie opísaná základná charakteristika, metodika a návrh DVS a principy ich fungovania. Podstatná časť je venovaná problematike optimalizačných metód a postupov vhodných na výber partnerov v DVS.

Publikácia je určená študentom študijných programov „Kvalita produkcie v strojárskych podnikoch a Výrobná a environmentálna technika " ako aj odbornej verejnosti zaoberajúcej sa uvedenou problematikou.

ISBN 978-80-227-3969-6


doc. Ing. Marián Polóni, CSc., Ing. Peter Petrák, CSc. Ing. Tomáš Neuschl
Základy piestových spaľovacích motorov 

 
Učebnica vysvetľuje základy procesov odohrávajúcich sa v spaľovacích motoroch. Určená je predovšetkým študentom Strojníckych fakúlt technických univerzít so zameraním na dopravnú techniku a energetické stroje. Kniha je vhodná aj pre ostatných záujemcov zaoberajúcich sa problematikou piestových spaľovacích motorov. 

ISBN 978-80-227-4076-0


doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Technológia I - Zváranie 

Obsah učebnice je venovaný základom tavného zvárania, princípom technológií zvárania plameňom, elektrickým oblúkom a odporového zvárania. Ďalšie kapitoly sú venované príbuzným procesom: spájkovaniu a tepelnému deleniu kyslíkom. Učebnica je určená predovšetkým študentom 2. ročníka Strojníckej fakulty STU a svojou náplňou pokrýva učebné osnovy predmetu Technológia I.

ISBN 978-80-227-4099-9