Prejsť na obsah
Fakulta

prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. prof. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD. Ing. Marek MORAVEC, PhD
STROJE A ZARIADENIA PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA I .
 

V etape búrlivého priemyselného rozvoja, ktorého sme v posledných desaťročiach svedkami, ľudstvo zisťuje, že svojou činnosťou, hlavne priemyselnou výrobou, výrazne znečisťuje životné prostredie. Jeho kvalita sa v globálnom meradle zhoršuje. Vyriešenie tohto problému spočíva hlavne v technikoch, ktorí v podstate v minulosti tento stav zapríčinili projektovaním výrobných prevádzok, úpravarenských zariadení, navrhovaním technológií a výrobou strojov a zariadení bez toho, aby brali na zreteľ ich negatívny vplyv na životné prostredie.

Táto etapa priemyselného rozvoja je už dávno za nami. Konštruktéri a technológovia dnes nepodceňujú hľadisko vplyvu navrhovaných prevádzok, liniek, stavieb a výrobkov na životné prostredie, ale naopak toto hľadisko sa stáva plnohodnotnou súčasťou projektantskej činnosti.

Vo všeobecnosti možno z hľadiska účinkov v životnom prostredí rozlíšiť tri kategórie strojných zariadení:

• stroje a zariadenia, ktoré svojimi účinkami, mechanickými alebo fyzikálnymi pôsobia ako zdroje znečisťovania životného prostredia (priemyselná výroba, doprava, ťažba rúd, energetika, výroba spotrebnej elektroniky),

• stroje a zariadenia, ktoré slúžia na obmedzenie účinkov, využívanie odpadových látok a odpadovej energie, ktoré sú spôsobené prevádzkou strojov a zariadeniami z prvej skupiny (odlučovače, filtre, tlmiče hluku a vibrácií, zariadenia pre spracovanie odpadu a využívanie odpadových energií),

• stroje a zariadenia slúžiace k úprave čistoty ovzdušia a mikroklímy vo vnútornom obytnom a pracovnom prostredí (vetračné, klimatizačné, vykurovacie, filtračné, dezinfekčné a iné zariadenia).

Tieto učebné texty analyzujú stroje a zariadenia, ktoré sú určené na ochranu životného prostredia. Sú určené pre študentov študijných programov súvisiacich s ochranou životného prostredia a príbuzných odborov. Poskytujú prehľad základných strojov a zariadení pre ochranu životného prostredia, vysvetľujú ich princípy a načrtávajú možné oblasti aplikácie týchto zariadení podľa jednotlivých oblastí.

Vydavateľ: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APW-0432-12. Výskum bol vykonaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/1216/12.

ISBN 978-80-553-1652-9


Mgr. Alena Cepková, PhD.
ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA
 
Vysokoškolská učebnica sa zaoberá otázkami výučby a výskumu v oblasti telesnej výchovy. Zameraná je na telesnú výchovu oslabených. Súčasťou výučby je aj predmet, ktorého náplňou je aj uvedené riešenie problémov telesnej výchovy oslabených. Určená je pre poslucháčov I. a II. ročníka bakalárskeho štúdia a odporúčaná je aj ostatným fakultám STU a širšej verejnosti.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2013.

Edícia vysokoškolských učebníc

Grafická úprava: Denis Gerhardt

Rozsah 103 strán, 61 obrázkov, 10 tabuliek, 7,641 AH, 7,824 VH, 1. vydanie, náklad 200 výtlačkov, edičné číslo 5739, tlač Nakladatelstvo STU v Bratislave.

85-252-2013 ISBN 978-80-227-4050-0

 


Doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD.
APLIKOVANÁ PRAVDEPODOBNOSŤ A ŠTATISTIKA PRE INŽINIEROV
Štatistická analýza jedného a dvoch súborov dát
1. diel


Publikácia Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov - Štatistická analýza jedného a dvoch súborov dát je prvý diel z dvoch učebníc zo spoločným názvom Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov. Prvý diel učebnice je rozšírením skrípt pre bakalárske štúdium Základy aplikovanej štatistiky o časť učebnej látky pre inžinierske študijné programy, napríklad kvalita produkcie, mechatronika a iné, ale aj pre doktorandské študium všetkých študijných programov.  Prvé tri kapitoly učebnice sú venované pravdepodobnostným metódam. Ďalšie kapitoly pojednávajú o štatistickom spracovaní jedného a dvoch súborov dát. Aj keď je text napísaný najmä pre študentov technického zamerania, použiteľný je aj pre inžinierov z technickej praxe a vedeckých pracovníkov, ktorým môže pomôcť pri spracovaní a vyhodnocovaní experimentálnych dát.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2013.

Edícia vysokoškolských učebníc

Rozsah 265 strán, 87 obrázkov, 47 tabuliek, 16,435 AH, 16,816 VH,

1. vydanie, edičné číslo 5735, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
85-248-2013
ISBN 978-80-227-4046-3


Doc. Ing Marián Hazlínger. CSc doc. ing. Roman Moravčik. PhD.
CHEMICKO-TEPELNÉ SPRACOVANIE MATERIÁLOV
 

Vysokoškolská učebnica obsahuje informácie o chemicko-tepelnom spracovaní konštrukčných aj nástrojových materiálov, možnostiach zlepšenia vlastností kovov, zliatin a vhodnosťou aplikácií jednotlivých procesov. Teoretické poznatky sú doplnené príkladmi mikroštruktúr materiálov a ilustrované aj konkrétnymi chemicko-tepelne spracovanými súčiastkami.

V učebnici sú uvedené progresívne technológie - nauhličovanie vo vákuu, s využitím plazmy, vytváranie špeciálnych povrchových vrstiev a pod.

Učebnica je určená študentom univerzít a vysokých škôl s technickým zameraním Materiálové inžinierstvo a Výrobné technológie. Informácie môžu byť aktuálne aj pre inžiniersku prax - konštruktérov, technológov, pracovníkov skúšobných laboratórií, ktorí sa zaoberajú materiálovým riešením, technológiou výroby súčiastok a manažmentom zabezpečenia kvality.

Vydala Slovanská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava. Vazovova 5. v roku 2013.

Edícia vysokoškolských učebníc

Rozsah 171 straň, t94 obrázkov. 11 tabuHek. 14.175 AH, 14.415 VH.

1 vydanie, edičné číslo 5711. Ba č N8kladalefstvo STU v Bratislave.

85 - 224 - 2013
ISBN 978-80-227-3924-5

 


doc. lng. Stanislav Ďuriš, PhD., prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD., Ing. Renáta Knorová
METROLÓGIA TEPLOTY
 
Učebnica je určená na získanie vedomostí z oblasti základov metrologického zabezpečenia teploty a merania teploty. Čitateľ sa postupne oboznamuje so základnou terminológiou, s jednotlivými princípmi merania a zodpovedajúcimi prístrojmi, s uvedením ich metrologických charakteristík, prípadne vlastností, ktoré je potrebné poznať či už v procese kalibrácie, alebo v procese merania teploty. Predstavené sú zariadenia na realizáciu a prenos teplotnej stupnice a pre kalibráciu jednotlivých snímačov teploty, ďalej zariadenia na meranie teploty. Učebnica prináša poznatky najmä o odporových snímačoch teploty, termoelektrických snímačoch teploty a sklených teplomeroch.
V primeranom rozsahu zodpovedajúcom úrovni inžinierskeho štúdia programu Meranie a skúšobníctvo učebnica vysvetľuje možné prístupy k vyhodnocovaniu neistôt.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2013.

Edícia vysokoškolských učebníc

Rozsah 165 strán, 39 obrázkov, 32 tabuliek, 8,293 AH, 8,525 VH, 1 vydanie, náklad 100 výtlačkov, edičné číslo 5730, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

85 - 243 2013
ISBN 978-80-227-4019-7

 prof. Ing. Peter ŠOLEK, PhD., Ing. Juraj SZTANKAY,PhD.
INŽINIERSKA MECHANIKA 
 
ISBN 978 80 227 4024 1 

doc. Ing. Miloš MUSIL, PhD.
ZÁKLADY DYNAMIKY STROJOV S MATLABOM
 

Učebnica sa zaoberá skúmaním dynamických dejov širokej škály strojných zariadení (torzné, ohybové kmitanie rotorov, prenos síl do základu, vyvažovanie rotorov, návrh vibroizolácie, zotrvačníkov a dynamických tlmičov strojov) z pohľadu ich dynamického namáhania pri rôznorodých pracovných režimoch (rozbeh/dobeh, resp. ustálený, periodicky budený) strojov.

Určená je predovšetkým študentom odborov Mechatronika a Aplikovaná mechanika, ale aj ostatným študentom a odborníkom z praxe zaoberajúcich sa uvedenou problematikou.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2013.

Edícia vysokoškolských učebníc

Rozsah 98 strán, 47 obrázkov, 2 tabuľky, 4,426 AH, 4,596 VH,

1. vydanie, edičné číslo 5716, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

ISBN 978-80-227-3938-2

 


doc. Ing. Vojtech Geleta, PhD.
Progresívne technológie obrábania 
 

Vysokoškolská učebnica obsahuje samostatné kapitoly progresívnych výrobných technológií s prevahou typických črt technológii obrábania. Text je formulovaný náukovo, učebnica nie je manuálom použitia jednotlivých technológií, neobsahuje know-how ani kompletný návod zavedenia danej technológie do praxe. V jednotlivých kapitolách je základný opis. princíp fungovania do úrovne potrebnej na pochopenie účinkov daného procesu na zmenu vlastnosti, tvarov a rozmerov obrobkov a selekcia oblasti využitia s príkladmi.

Tematické celky sú doplnené kontrolnými otázkami (za každou kapitolou zvlášť) a odpovedámi na ne (súborne v závere učebnice).

Kapitoly sú zamerané na: 1. obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov, 2. obrábanie laserom, 3. obrábanie vysokotlakovým kvapalinovým lúčom, 4. elektroiskrové obrábanie, 5. ultrazvukové obrábanie, 6. ultrapresné obrábanie, 7. vysokorýchlostné obrábanie a na 8. molekulárnu výrobu.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2013.

Edícia vysokoškolských učebníc

Rozsah 163 strán, 116 obrázkov, 17 tabuliek, 12,262 AH, 12,497 VH,

1. vydanie, edičné číslo 5727, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

ISBN 978-80-227-3997-9


prof. Ing. Zita Iždinská, PhD., doc. Ing. Pavol Švec, PhD.
PRÁŠKOVÁ METALURGIA
 

Prvá časť učebnice opisuje spôsoby prípravy práškov, vlastnosti práškových materiálov, homogenizáciu práškov a metódy tvarovania práškov. Ďalšia časť je venovaná mechanizmom spekania práškov a dodatočným úpravám výrobkov po spekaní. V závere sú charakterizované materiály pripravované pomocou práškovej metalurgie.

Určená je študentom študujúcim študijný program Strojárske technológie a materiály a odbornej verejnosti zaoberajúcej sa uvedenou problematikou.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2013.

Edícia vysokoškolských učebníc

ISBN 978-80-227-3875-0