Prejsť na obsah
Fakulta

prof. Ing. Miroslav Bošanský, PhD., prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD., prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD., Ing. Pavol Tököly, PhD. - KONŠTRUOVANIE II - Konštrukčné uzly


Vo vysokoškolskej učebnici KONŠTRUOVANIE I - Konštrukčné prvky boli spracované poznatky z oblasti dimenzovania rozoberateľných a nerozoberateľných spojov, pružín a uloženia rotačných uzlov.
Jej druhý diel KONŠTRUOVANIE II - Konštrukčné uzly spracúva poznatky z oblasti dimenzovania, navrhovania a konštruovania strojových súčiastok a konštrukčných uzlov ako sú hriadeľové spojky, ozubené prevody, remeňové, reťazové a trecie prevody, variátory, potrubia a armatúry.
Publikácia je určená študentom strojníckych fakúlt v L, II. a v III. stupni štúdia, študentom príbuzných fakúlt a odborným pracovníkom v technickej praxi, ktorí sa zaoberajú najmä konštruovaním prevodového ústrojenstva.


Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2011.
Edícia vysokoškolských učebníc
Rozsah 326 strán, 382 obrázkov, 22 tabuliek, 26,012 AH, 26,459 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5559, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

ISBN 978-80-227-3510-0


 

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Doc. Ing. Jozef Černecký, CSc, Ing. Zuzana Peciarová
OCHRANA OVZDUŠIA - Meranie a monitorovanie

ochrana ovzdušia

V predloženej publikácii sú uvedené technické prostriedky monitorovania, ktoré možno považovať za klasické, ako aj prístroje založené na fyzikálnom, fyzikálno -chemickom a chemickom princípe, špecifické práve na analýzu plynov nachádzajúcich sa v ovzduší. Obsahom učebnice sú aj technické prostriedky imisií, vybrané state z plynovej chromatografie, ktorá je súčasťou monitorovania ovzdušia. V závere sú uvedené aj monitorovacie zariadenia na diaľkové monitorovanie ovzdušia.
Učebnica svojím obsahom nadväzuje na základné znalosti z oblasti fyziky, elektrotechniky, experimentálnych metód v technike prostredia a chémie.

ISBN 978-80-227-3392-2


doc. Ing. Karol Ferstl, PhD., doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
PRENOS TEPLA

Učebnica je svojím obsahom a metodikou jeho výkladu určená predo¬všetkým ako povinná literatúra k štúdiu predmetu Prenos tepla v 2. ročníku bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte STU a ako odporúčaná literatúra študentom študijného programu Tepelné energetické zariadenia v rámci inžinierskeho štúdia. Môže tiež poslúžiť aj študentom iných príbuzných študijných programov na fakultách technických univerzít, prípadne technických vysokých škôl, v rámci ktorých sa preberajú kapitoly z prenosu tepla. Napokon môže byť pomôckou aj odborníkom v praxi. KIS SJF STU Bratislava Kapitoly z vedenia tepla a z výmenníkov tepla môžu byť pre študentov ako odporúčaná literatúra z vyššej matematiky na riešenie úloh z diferenciálneho a integrálneho počtu i diferenciálnych rovníc.
 
Recenzenti:
prof. Ing. Karol Honner, PhD.
doc. Ing. Ernest Kabát, PhD.
prof. Ing. Václav Havelský, PhD.

Schválila Vedecká rada Strojníckej fakulty STU v Bratislave dňa 8. 3. 2011.
KIS SjF STU Bratislava
ISBN 978-80-227-3534-6


doc. Ing. Stanislav Žiaran, PhD.
TECHNICKA MECHANIKA STATIKA


Učebnica obsahuje najnovšie poznatky, informácie a teoreticko-experimentálne súvislosti výskumov z oblasti technickej (aplikovanej) mechanik}' - statiky, ktorá skúma podmienky nahradenia a rovnováhy silových sústav a ich súvislosti s väzbami hmotných objektov. Obsahuje aj špecifikáciu síl a silových sústav pôsobiacich na hmotné objekt)', analyzuje a definuje ťažisko, stred hmotnosti a stredisko telies a geometrických útvarov, podrobnejšie sa zaoberá analýzou prútových sústav, rámových konštrukcií a mechanizmov, analyzuje vnútorné sily v nosníkoch a pružných lanách, uvádza základy statiky prostredia, špecifikuje trenie (pasívne odpory) za pokoja a pohybu telies, uvádza základy analytickej mechaniky s využitím princípu virtuálnych prác na riešenie problémov statiky, definuje stabilitu rovnovážnej polohy ako aj geometrické a hmotnostné charakteristiky hmotných objektov. Určená je študentom technických a poľnohospodárskych univerzít a vysokých škôl, odborníkom z praxe i širšej odbornej verejnosti na získanie základných teoretických poznatkov z technickej mechanik}' - statiky, ktoré možno efektívne využívať aj v našej každodennej aktivite.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava. Vazovova 5,
v roku 2011.
Edícia vysokoškolských učebníc
Rozsah 388 strán, 315 obrázkov, 28 tabuliek, 13,112 AH, 13,589 VH, 1. vyd; edičné číslo 5574,
tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

ISBN 978-80-227-3568-1