Prejsť na obsah
Fakulta
Doc. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - Doc. Ing. Izidor Mazurkievič, PhD.
MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE Teória a metódy projektovania


Učebnica Mobilné pracovné stroje - Teória a metódy projektovania obsahuje teoretické poznatky z oblasti teórie a projektovania mobilných pracovných strojov. Tieto predstavujú veľmi širokú druhovú skladbu mechanizácie používanej vo viacerých odvetviach hospodárstva. Z tohto dôvodu učebnica predstavuje úvodnú časť k publikáciám ktoré sú obsahovo zamerané na najpoužívanejšie skupiny mobilných pracovných strojov (Teória pracovných strojov, Zemné stroje, Cestné stroje). Učebnica je určená študentom inžinierskeho a doktorandského štúdia na technických univerzitách zaoberajúcich sa odbornou problematikou mobilných pracovných strojov a tiež pre technickú verejnosť v oblasti vývoja, výroby, predaja a prevádzky mobilných pracovných strojov.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2009.
Edícia vysokoškolských učebníc
Rozsah 180 strán, 57 obrázkov, 23 tabuliek, 12,292 AH, 12,566 VH, 1. vydanie, náklad 200 výtlačkov, edičné číslo 5411,
tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
85-210-2009
ISBN 978-80-227-3026-6
Doc. RNDr. Ing. Blahoslav Harman, PhD.
ZÁKLADY DIFERENCIÁLNEHO A INTEGRÁLNEHO POČTU PRE TECHNIKOV
Funkcia jednej premennej

Harman

Práca je určená študentom prvých ročníkov bakalárskeho štúdia na technicky zameraných univerzitách alebo vysokých školách. Oboznamuje čitateľa so základmi diferenciálneho a integrálneho počtu funkcie jednej reálnej premennej. Písaná je prístupnou a zrozumiteľnou formou s cieľom poukázať na možnosti aplikácie matematickej analýzy na riešenie problémov technickej praxe a motivovať ku štúdiu ďalších disciplín aplikovanej matematiky.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2009.

Edícia vysokoškolských učebníc

Rozsah 230 strán, 77 obrázkov, 1 tabuľka, 16,776 AH, 17,107 VH, 1. vydanie, náklad 500 výtlačkov, edičné číslo 5435,
tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

85-234-2009

ISBN 978-80-227-3114-0


Prof. Ing. Ladislav Starek, PhD.
KMITANIE S RIADENÍM

Náplňou publikácie je štúdium časti tejto náuky a určená je predovšetkým poslucháčom študijných odborov AM a Mechatronika na inžinierskom a doktorandskom štúdiu Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Konkrétnu náplň publikácie tvorí lineárne kmitanie s jedným stupňom voľnosti, kde sú diskutované problémy analýzy, merania, návrhu a riadenia kmitajúceho systému s jedným stupňom voľnosti. Výsledky uvedené v tejto časti slúžia ako základ na riešenie systémov so sústredenými parametrami (kap. 4, 5 a 7) a systémov so spojité rozloženými parametrami (kap. 11, 14 a 15). Kapitola 6 je venovaná otázkam stability systémov so sústredenými parametrami. V kapitole 8 sa rieši problém návrhu kmitajúcich systémov. V kapitole 9 je predstavené aktívne riadenie ako dôležitý nástroj pre projektových inžinierov. Využíva sa najmä riadenie lineárnych systémov, ktoré je predstavené ako SISO riadenie vo frekvenčnej oblasti tzv. klasická metóda, metóda stavového priestoru, ktorá umožňuje MIMO riadenie v časovej oblasti. Otázky merania kmitania sú diskutované v kapitole 10 a tvoria základ na účely modelovania.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave
v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2009.

Edícia vysokoškolských učebníc
Rozsah 415 strán, 153 obrázkov, 22 tabuliek,
28,202 AH, 28,800 VH,
1. vydanie,
náklad 160 výtlačkov,
edičné číslo 5466, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave. 85 - 265 - 2009
ISBN 978-80-227-3227-7