Prejsť na obsah
Fakulta

Doc. Ing. Alojz Čerňanský, PhD. - Doc. Ing. Marián Peciar, PhD.
SEPARAČNÉ PROCESY I - Hydromechanické procesy

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2008.
Edícia vysokoškolských učebníc
Rozsah 277 strán, 119 obrázkov, 25 tabuliek, 22,872 AH, 23,264 VH, 1. vydanie, náklad 100 výtlačkov, edičné číslo 5339,
tlač Vydavateľstvo STU v Bratislave.

Učebnica je určená pre študentov študijného odboru Procesná technika v bakalárskom študijnom programe Procesné strojníctvo a inžinierskom študijnom programe Chemické a potravinárske stroje a zariadenia. Cieľom učebnice je podať v potrebnej miere teoretický základ výpočtových postupov a priblížiť základné pravidlá navrhovania hydromechanických separačných procesov a zariadení na ich realizáciu.


Doc. Ing. Stanislav Žiaran, PhD.
OCHRANA ČLOVEKA PRED KMITANÍM A HLUKOM

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2008.
Edícia vysokoškolských učebníc
Rozsah 264 strán, 112 obrázkov, 25 tabuliek, 26,585 AH, 26,962 VH, 1. vydanie, náklad 200 výtlačkov, edičné číslo 5338,
tlač Vydavateľstvo STU v Bratislave. 85-203-2008 Sk 211- ISBN 978-80-227-2799-0

Učebnica obsahuje najnovšie poznatky, informácie a teoreticko-experimentálne súvislosti výskumov z oblasti účinkov zvuku (hluku), infrazvuku, ultrazvuku a mechanického kmitania na zdravie, bezpečnosť, pohodu a optimálnu výkonnosť človeka a jeho ochranu pred nebezpečnými účinkami týchto faktorov životného prostredia. Obsahuje aj teoretické poznatky šírenia sa vibro-akustického vlnenia tuhým prostredím a akustického vlnenia tekutinami, princípy normálnej počuteľnosti, kritéria posudzovania a hodnotenia hluku a kmitania, zdroje kmitania a hluku, stratégiu ochrany človeka, ochranu sluchového orgánu, legislatívu a prístrojovú techniku na meranie kmitania a hluku. Jej obsah sleduje požiadavky legislatívnych dokumentov EU (smernice), legislatívu SR a medzinárodné a európske normy zamerané na ochranu človeka pred hlukom a kmitaním v jeho pracovnom a relaxačnom prostredí. Určená je študentom univerzít, vedúcim pracovníkom spoločností, pracovníkom pracovného lekárstva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pracovníkom bezpečnosti práce, príslušným úradom, ale aj širokej verejnosti na získanie poznatkov o nebezpečenstve hluku (zvuku) a kmitania, o zisťovaní miery expozície a jej porovnanie s platnou legislatívou, o metódach ochrany a o stratégii znižovania nežiaducej energie ovplyvňujúcej zdravie, pohodlie a výkonnosť človeka pri plnení pracovných úloh a pri jeho relaxačných aktivitách a spánku.

 


Doc. Ing. Zita Iždinská, PhD.
MATERIALS FOR ENGINEERING DESIGN

 

The course in Materials for Engineering Design is an integrál part of mechanical engineering education. At the Faculty of Mechanical Engineering of Slovák University of Technology in Bratislava this subject is a part of the curriculum in the third year of bachelor study program Production Engineering and Quality Management. The book is appointed for Slovak and international students enrolled in mechanical engineering bachelor degree programs taught entirely in English language. It interlocks on the course in Materials Science in the first year of all bachelor programs and covers further information on: mechanisms of strengthening ofmetals, fundamentals offracture and fracture mechanics, basic aspects offatigue, creep behavior, wear and forms o f corrosion.
The chapters dealing with characteristics of the most important types of engineering materials are arranged in the second part of this book as follows: steels for welding, high strength steels, basics of powder metallurgy, tool materials, types and applications of ceramics, composite materials and polymers. These topics provide an introduction to materials (stuff that things are made with) whose usefulness is determined by responses to demand of the environment.
The title of each chapter responds to the theme of the lecture in accordance with the syllabus, within two hours a week. The knowledge gained in this book will enable the reader to better evaluate the technical and economic feasibility of using certain materiál for engineering design. If coverage of any topic is considered too limited, there is nothing which prohibits Consulting other texts, various references, and library resources in generál.
I would like to express my gratitude to the reviewers to RNDr . Pavol Šebo, DrSc, Assoc. prof. Ing.Viliam Hrnčiar, PhD. and prof. Ing. Ernest Gondár, PhD., for their reading and commenting of the manuscript.
Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2008.

Edícia vysokoškolských učebníc Rozsah 126 strán, 102 obrázkov, 11 tabuliek, 10,161 AH, 10,356 VH, 1. vydanie, náklad 200 výtlačkov, edičné číslo 5397, tlač Vydavateľstvo STU v Bratislave.

85 - 262 - 2008

ISBN 978-80-227-2985-7

 


Prof. Ing. Viktor Ferencey, CSc.
Dynamika motorových vozidiel

Klasický piestový spaľovací motor je v súčasnosti na takom stupni vývoja, že sa nepredpokladá jeho ďalšie radikálne zdokonalenie. Piestový spaľovací motor slúži ľudstvu viac ako 100 rokov. Za túto dobu prešiel intenzívnym vývojom a dosiahol takú technickú dokonalosť, že sa stal takmer nenahraditeľným pohonným mechanizmom pre motorové vozidlá.
 
Niektoré nedostatky piestového spaľovacieho motora nebude možné odstrániť, pretože pramenia z princípu jeho činnosti. Piestový motor pracujúci na princípe tepelného stroja je stálym zdrojom škodlivých exhalácií vo výfukových plynoch. Pri pohybe kľukového mechanizmu v ňom vznikajú voľné zotrvačné sily a momenty, ktoré sú príčinou chvenia a vibrácií súčiastok motora, okrem toho sú zdrojom hluku a v konečnom dôsledku znižujú životnosť súčiastok motora. Moderný motor má navonok zotrvačné sily a momenty dobre vyvážené vďaka vyvažovaciemu mechanizmu, ktorý konštrukciu motora komplikuje a zväčšuje moment zotrvačnosti pohybujúcich sa hmotností. Aj za týchto priaznivých okolností z hľadiska vyváženia pôsobia v motore vnútorné momenty, ktoré sa navonok neprejavujú, namáhajú kľukový hriadeľ, ložiská a cez uloženie motora rám, respektíve karosériu motorového vozidla.
 
Prirodzenou snahou preto bolo zostrojiť motor, ktorý by mal jednoduchý pohybový mechanizmus so súčiastkami konajúcimi väčšinou rotačný pohyb a pritom pracoval na princípe pracovného obehu piestového motora. Týmto požiadavkám by mal vyhovovať motor s rotujúcim piestom, alebo spaľovacia turbína s obežnými kolesami turbíny. Konkurentom klasického piestového motora sa stal Wankelov motor, ktorý je v súčasnosti najdokonalejší z ostatných druhov motorov s kruhovým pohybom piesta. Preto je tomuto druhu motora venovaná prvá kapitola predkladaného učebného textu. Veľkou prednosťou vozidlovej spaľovacej turbíny okrem jednoduchosti pohybového mechanizmu je podstatne menšie množstvo škodlivých emisií vo výfukových plynoch v dôsledku nižších teplôt plynov a vysokému prebytku vzduchu v spaľovacej komore. Vozidlové spaľovacie turbíny sú v primeranom rozsahu popísané v druhej kapitole.
 
Stúpajúce požiadavky na čistotu ovzdušia a ekonomiku prevádzky v súlade s prehlbujúcim sa nedostatkom ropy je možné čiastočne riešiť zavádzaním alternatívnych palív pre piestové spaľovacie motory. Alternatívnym palivám je venovaná tretia kapitola. Perspektívnym riešením ekologických a ekonomických požiadaviek na pohonné jednotky motorových vozidiel sa ukazuje zavedenie alternatívnych pohonov, napr. elektrických pohonov, ktorých zdrojom energie sú palivové články. Uvedená problematika je rozobratá v štvrtej až šiestej kapitole učebného textu.

vydávateľ: FX s.r.o, Azalková 6, 821 01 Bratislava, fx@aplimat.sk

Recenzenti:
Prof. Ing. Jaroslav Tichý, CSc.
Ing. Ján Danko, PhD.
Ing. Eduard Rojko, CSc.

ISBN: 978-80-89313-09-9