Prejsť na obsah
Fakulta

 

 

prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD. - doc. Ing. Eva Kureková, PhD. - doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
Meranie a metrológia pre manažérov
Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave
vo Vydavateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5.
Autori: 
prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.
doc. Ing. Eva Kureková, PhD.
doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
Recenzenti:
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (Univerzita Pardubice)
prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD. (TU Košice)
Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (SMÚ Bratislava)
Vydavateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2007
Rozsah 252 strán, 249 obrázkov, 24 tabuliek, 21,187 AH, 21,538 VH, 1. vydanie, náklad 200 výtlačkov, edičné číslo 5326, tlač Vydavaterľstvo STU v Bratislave
85-239-2007  Sk 180,-
ISBN 978-80-227-2743-3


Merania sa používajú v mnohých oblastiach ako je zabezpečenie kvality výrobkov a služieb, obchod, ochrana zdravia a života, ochrana občana – spotrebiteľa, výskum, riadenie technologických procesov atď. Je dôležité si uvedomiť, že viac ako 7 % národného produktu vo vyspelých krajinách sa investuje do merania. Predložená učebnica je venovaná najmä problematike merania v súvislosti s manažérstvom kvality.
Úlohy spojené so systémom manažérstva merania sa formulovali historicky od úloh spojených s čisto len meracím zariadením, cez úlohy spojené aj s podmienkami merania, metódami merania a obsluhou až po dnešný pohľad, ktorý sa týka výsledku merania, teda pozerá sa na meranie ako celok a nie len na niektoré prvky procesu merania. Toto je výrazný posun v chápaní procesu merania a jeho úlohe pri zabezpečovaní kvality.
Systém manažérstva merania má zabezpečiť, že meracie zariadenie a meracie procesy vyhovujú svojmu zamýšľanému použitiu, čo je dôležité pri dosahovaní cieľov kvality výroby. Cieľom systému manažérstva merania je manažovanie rizika, že by meracie zariadenie a meracie procesy mohli uvádzať nepravdivé výsledky, ktoré by ovplyvnili kvalitu výrobku organizácie.
Táto učebnica je určená predovšetkým študentom manažérstva kvality, ale nielen im. Môže byť užitočná aj študentom ostatných odborov, ktorí prichádzajú do styku s meraním. Ďalej manažérom kvality a všetkým, ktorí merajú, ale nie sú špecialistami na meranie.
Kniha je venovaná veličinám a jednotkám, meracím princípom a vlastnostiam meradiel, fyzikálnym princípom merania, meracím prostriedkom, zasadám a postupom navrhovania meraní, spracovaniu a vyhodnocovaniu meraní, systémom manažérstva merania, ako aj otázkam súvisiacim s akreditáciou a certifikáciou. Je to pomerne široký okruh otázok. Autorom išlo o to, aby čitateľ získal informácie v problematike výberu a voľby meracieho zariadenia pre definované účely merania, navrhovania experimentu a jeho vyhodnotenia, ako aj v širšej problematike manažérstva meraní, ktorého súčasťou je aj akreditácia laboratórií a certifikácia systémov manažérstva merania.
Autori by chceli vyjadriť vďaku recenzentom knihy - prof. Ing. Ivanovi Tauferovi, DrSc. z Technickej univerzity v Pardubiciach, prof. Ing. Alexandrovi Gmiterkovi, PhD. z Technickej univerzity v Košiciach a Ing. Stanislavovi Ďurišovi, PhD., generálnemu riaditeľovi Slovenského metrologického ústavu, za pozorné posúdenie rukopisu, cenné rady a pripomienky.
Učebnica vyšla s podporou Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a grantovej agentúry VEGA, granty 1/1076/04 a 1/3131/06.

Bratislava, júl 2007