Prejsť na obsah
Fakulta

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., Ing. Milan Koleják, CSc., doc. Ing. František Urban, CSc.
BIOMASA - OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE
 

Vydalo vydavateľstvo VERT Rustaveliho 9, 831 06 Bratislava pre Strojnícku fakultu STU v Bratislave

ISBN 978-80-970957-3-4 


Doc. Ing. Cyril Belavý, CSc.
ZÁKLADY AUTOMATIZÁCIE A MERANIA

titul
Učebnica obsahuje základné poznatky z oblasti automatizácie a merania. V prvej časti sú uvedené základné princípy automatizácie, metódy a formy matematického opisu riadených systémov, ich klasifikácia, štruktura a vlastnosti spojitých a diskrétnych regulačných obvodov, charakteristiky regulátorov, metódy zisťovania stability regulačných obvodov, kvality regulácie a metódy syntézy spojitých regulačných obvodov. V druhej časti sú uvedene zakladne pojmy zmerania, veličiny a jednotky, meracie princípy, vlastnosti meracích prostriedkov, chyby merania, fyzikálne princípy snímačov a metódy merania vybraných technických veličín: dĺžky, teploty, tlaku a výšky hladiny.

Učebnica je určená študentom bakalárskeho štúdia ako aj študentom iných technických fakúlt i širokej technickej verejnosti, ktorá sa zaobera problematikou automatizácie a merania.

ISBN 978-80-227-3839-2


Doc. Ing. Miroslava Nemčeková, PhD.
ZÁKLADY STROJNÉHO INŽINIERSTVA
 

Učebnica je určená študentom a učiteľom technických univerzít, predovšetkým strojárskych odborov. Je zameraná na základné poznatky z tvorby výkresovej dokumentácie, zobrazovania, kótovania, presnosti, kvality povrchu strojových súčiastok v súlade s platnými technickými normami. Formou prehľadu sa zaoberá základnými a najčastejšie využívanými druhmi strojových súčiastok z hľadiska ich významu, použitia, označovania a zobrazovania v technickej dokumentácii. Osobitná pozornosť je venovaná problematike rozmerovej a geometrickej presnosti a ich vzájomnej závislosti.

Text publikácie je doplnený množstvom vysvetľujúcich obrázkov, z ktorých veľa je pre lepšiu názornosť a pochopenie trojrozmerných.

 ISBN 978-80-227-3799-9


PERFORMANCE EVALUATION O F BEARINGS
Edited by Rakesh Sehgal

Contributors

Amit Chauhan, Rakesh Sehgal, Jerzy Nachimowicz, Marek Jatbrzykowski, Ľubomír Šooš, Mike Danyluk, Anoop Dhingra, Jiangtao Huang, Teruo Azukuzawa, Shigehiro Yamamoto, Dorota Kozanecka, Hwang Hun Jeong, So Nam Yun, Joo Ho Yang

Published by InTech

Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia

ISBN 978-953-51-0786-6 


Gergely Takács, Boris Rohaľ-Iľkiv
Model Predictive Vibration Control
 

Efficient Constrained MPC Vibration Control for Lightly Damped Mechanical Structures

ISBN 978-1-4471-2332-3

e-ISBN 978-1-4471-2333-0

DOI 10.1007/978-1-4471-2333-0

Springer London Heidelberg New York Dordrecht

British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library

Library of Congress Control Number: 2011941708


doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. - prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. Ing. Gregor Izrael, PhD.MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE
Cestné stroje

Učebnica zahŕňa niektoré poznatky o technologických postupoch používaných pri stavbe, rekonštrukcii a údržbe cestnej siete v Slovenskej republike a všeobecne platné princípy, metódy a postupy používané pri projektovaní a konštrukcii cestných strojov a poznatky z ich nasadenia v prevádzke. Učebnica obsahuje teoretické poznatky z oblasti teórie a konštrukcie cestných strojov, ako špecifickej kategórie mobilných pracovných strojov, ktoré predstavujú veľmi širokú druhovú skladbu mechanizácie používanej pri stavbe cestných komunikácií alebo iných stavieb. Nadväzuje na úvodnú publikáciu Mobilné pracovné stroje - teória a metódy projektovania.


Určená je študentom bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia na technických univerzitách zaoberajúcich sa odbornou problematikou mobilných pracovných strojov a tiež technickej verejnosti v oblasti vývoja, výroby, predaja a prevádzky mobilných pracovných strojov.Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave
v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5,
v roku 2012.
Edícia vysokoškolských učebníc
Rozsah 262 strán, 175 obrázkov, 28 tabuliek, 16,929 AH, 17,299 VH,
1. vydanie, edičné číslo 5609,
tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave. 85 -210-2012
ISBN 978-80-227-3653-4


doc. Ing. Pavol Švec, PhD.
STROJÁRSKA METALURGIA

Vysokoškolská učebnica s názvom Strojárska metalurgia opisuje poznatky z termodynamiky potrebné na riešenie základných metalurgických úloh. Zaoberá sa výpočtom stavových funkcií a stanovením podmienok rovnováhy v termodynamických sústavách. Vysvetľuje vplyv parametrov termodynamických procesov na rovnováhu a vzťah medzi Gibbsovou energiou a samovoľným priebehom procesov. Opísané termodynamické princípy sú aplikované pri riešení vzorových príkladov, ktoré sú zamerané na praktické metalurgické problémy.

Určená je predovšetkým študentom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, môže však poslúžiť aj záujemcom z praxe.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2012.

ISBN 978-80-227-3649-7


doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD.
CONSTRUCTIVE GEOMETRY


Učebnica obsahuje výber tém z niekoľkých odvetví konštrukčnej geometrie potrebných na opis a zobrazovanie geometrických objektov a riešenie úloh s geometrickou podstatou, s ktorými i sa možno stretnúť v strojárskej konštrukčnej praxi.

Učebnica je určená najmä študentom študujúcim v anglickom jazyku na Strojníckej fakulte STU, môže byť však dobrou pomôckou aj ostatným študentom a všetkým, ktorí sa zaujímajú o danú tému.

Recenzenti:
RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
RNDr. Dagmar Szarková, PhD.
Margareta V. Rebelos, BA, Dipl. Lang.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2012.
ISBN 978-80-227-3645-9