Prejsť na obsah
Fakulta

Ing. Zuzana Gábrišová, PhD., Ing. Alena Brusilová, PhD.
TEPELNÉ SPRACOVANIE - Návody na cvičenia

Pri tepelnom spracovaní sa zámerne využívajú fázové a štruktúrne zmeny v tuhom stave na zmenu štruktúry, s cieľom získať požadované mechanické, resp. štruktúrne vlastnosti výrobkov alebo polotovarov. Podstatou tepelného spracovania je stanovený režim, ktorý spočíva v ohreve na požadovanú teplotu, výdrži na tejto teplote s ďalším ochladením stanovenou rýchlosťou ochladzovania. Požadované zmeny štruktúry sa dosiahnu riadenými zmenami teploty. Pri technológii chemicko-tepelného spracovania dochádza vplyvom vhodného prostredia k zmene chemického zloženia povrchu súčiastok. Dôsledkom je dosiahnutie priaznivých vlastností povrchu súčiastok (vysoká tvrdosť, odolnosť proti opotrebovaniu a pod.) pri zachovaní húževnatého jadra súčiastok.
Tepelné a chemicko-tepelné spracovanie je spojené s finančnými nákladmi a vysokou spotrebou elektrickej energie. Je preto dôležité dôsledné posúdenie vhodnosti a spôsobu tepelného a chemicko-tepelného spracovania daných výrobkov, resp. polotovarov.
Predkladaná publikácia je určená predovšetkým poslucháčom druhého ročníka inžinierskeho štúdia na trojníckej fakulte v Bratislave, k vyučovanému predmetu Tepelné spracovanie na Ústave technológií a materiálov. 

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU,
Bratislava, Vazovova 5, v roku 2019.
Edícia skrípt

ISBN 978-80-227-4894-0


Ing. Karol Ondrejkovič, PhD., Ing. Lukáš Bartalský, PhD.
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., prof. Ing. Gabriel Hulkó. DrSc.

RIADENIE SYSTÉMOV S ROZLOŽENÝMI PARAMETRAMI - Návody na cvičenia

ISBN 978-80-227-4922-0


doc. Ing. Branislav Hučko, PhD., Ing. Michal Čekan, PhD.
Ing. Frantisek Horvát, PhD., Ing. Ondrej Chlebo, PhD.
ŠPORTOVÁ BIOMECHANIKA

Vydala Slovenska technicka univerzita v Bratislave vo Vydavatel’stve SPEKTRUM STU,
Bratislava, Vazovova 5, v roku 2019.

Edicia skrfpt

ISBN 978-80-227-4920-6