Prejsť na obsah
Fakulta

doc. Ing. Miroslava Nemčeková, PhD.
ZÁKLADY STROJNÉHO INŽINIERSTVA
NÁVODY NA CVIČENIA
 

Na cvičeniach z predmetu Základy strojného inžinierstva majú študenti získať zručnosť pri tvorbe a čítaní technických výkresov z oblasti strojárstva, Skriptá Základy strojného inžinierstva - Návody na cvičenia je určené študentom prvého ročníka, ktorí študujú tento predmet. Má slúžiť ako pomôcka a sprievodca pri vypracovávaní jednotlivých programov zadávaných na cvičeniach.

Predpokladom pre úspešné zvládnutie praktických cvičení a zadaných úloh je preštudovanie si základnej literatúry z predmetu [1], [2], Skriptá sú návodom, ako tieto poznatky aplikovať pri konkrétnych úlohách, ktorými sú výkresy súčiastok a výkresy zostáv.

V prvej časti publikácie sa nachádzajú ukážky formálnej úpravy výkresových listov, úpravy strán v zošite, úprava titulnej strany obálky na výkresy a vzor titulných blokov.

V časti venovanej zobrazovaniu sú uvedené úlohy na precvičenie predstavivosti a správnej aplikácie pravouhlého zobrazovania metódou premietania v I. kvadrante. Súčiastky sú na tento účel zobrazené aj trojrozmerne. Niektoré z úloh sú vyriešené, riešenia sa nachádzajú na posledných stranách skrípt.

Príklady výkresov súčiastok sú uvedené tak, ako majú byť vypracované na cvičeniach, teda s titulným blokom, predpísanými toleranciami a drsnosťami. Sú členené podľa spôsobu vyhotovenia súčiastok (obrábané, odlievané, kované a ohýbané). Niektoré z výkresov súčiastok sú uvedené s príslušným vysvetľujúcim komentárom.

Ako pomôcka sú uvedené niektoré potrebné hodnoty zo strojárskych tabuliek.

Výkresy zostáv sú členené na montované a zvárané. Zostavy sú uvedené s titulným blokom a s vyplneným súpisom položiek. Pre lepšie pochopenie usporiadania jednotlivých dielov v zostave sú všetky uvedené zostavy znázornené trojrozmerne, a to zmontované aj rozložené. Verím, že skriptá budú užitočnou pomôckou na úspešné zvládnutie zadaných úloh.

Recenzenti:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Ing. Pavol Tokoly, PhD.

Schválila Vedecká rada Strojníckej fakulty STU v Bratislave.
ISBN 978-80-227-4149-1

 


doc. Ing. Jozef Antala, PhD.
ZÁKLADY STROJNÉHO INŽINIERSTVA Zbierka úloh
 

Skriptá Základy strojného inžinierstva - zbierka úloh sú určené študentom Strojníckej fakulty STU v Bratislave pre štúdium predmetu Základy strojného inžinierstva v prvom ročníku. Ich cieľom je nielen overiť a získať znalosti pri riešení konštrukčných úloh, ale rozvíjať i záujem o tvorivé konštruovanie a projektovanie technických úloh v strojárenskej praxi.

Vyhotovenie úloh možno riešiť vo forme náčrtov alebo originálov (klasicky ručne, alebo použitím CAD systémov), pri rešpektovaní aktuálnych technických noriem a pravidiel platných pre vytváranie technickej dokumentácie.

Zadávané úlohy sú v súlade so súčasnými požiadavkami predmetu. Zohľadňujú nielen osobné poznatky autora získané počas mnohoročnej pedagogickej praxe, ale i skúsenosti mnohých našich i zahraničných pedagógov a odborníkov.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU,  Bratislava, Vazovova 5, v roku 2014.

Edícia skrípt

Rozsah 151 strán, 98 obrázkov, 90 tabuliek, 15,628 AH, 15,852 VH, 1. prepracované vydanie, náklad 400 výtlačkov, edičné číslo 5777, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
85-225-2014
ISBN 978-80-227-4186-6


Ing. Ján Vachálek, PhD., Ing. Pavol Krasňanský, Ing. Mgr. Filip Tóth
ROBOTIKA Návody na cvičenia

Skriptá Robotika - návody na cvičenia sú určené študentom predmetu Robotika, ktorý je prednášaný na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky. Zaoberá sa praktickými príkladmi preberaného učiva na daných predmetoch s ohľadom na riešenie kinematických úloch v prostredí Matlab SimMechanics. Vysvetľuje základné princípy a postupy pri riešení uvedných úloh a spolu s učebnicou Robotika [11] tvoria základný celok nevyhnutný k úspešnému zvládnutiu celého predmetu.

Keďže ide o prvé vydanie skrípt z daného predmetu na Strojníckej fakulte STU budeme čitateľom vďační za každú pripomienku k ich obsahu.

Radi by sme poďakovali za cenné pripomienky a názory k textu učebnice recenzentom rukopisu, prof. Ing. Antonovi Vitkovi, PhD., doc. Irig. Antonovi Kachaňákovi, PhD. a PhDr. Marte Roháľovej-Ilkivovej za jazykovú korektúru.

Taktiež by sme sa chceli poďakovať všetkým tým našim kolegom, ktorí nám pri písaní tejto publikácie pomohli svojimi radami a pripomienkami a zvlášť kolegovi Marcelovi Vlčekovi za jeho pomoc a rady pri návrhu a riešení príkladov v prostredí Matlab SimMechanics.

Výsledky a postupy riešenia zadaných úloh sú k dispozícii v elektronickej podobe u autorov.
Bratislava, marec 2014

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2014.

Edícia skrípt

Rozsah 125 strán, 88 obrázkov, 4 tabuľky, 5,361 AH, 5,549 VH,

1. vydanie, edičné číslo 5773, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

85-221 -2014
ISBN 978-80-227-4164-4