Prejsť na obsah
Fakulta

RNDr. Viera Záhonová, CSc, RNDr. Agnesa Dicsóová, CSc, doc. RNDr. Jana Dobrakovová, CSc RNDr. Ružena Pekárková, RNDr. Viera Poláková, CSc.
ÚVOD DO ŠTÚDIA MATEMATIKY I.


Skriptá Úvod do štúdia Matematiky I sú určené predovšetkým študentom prijatým na štúdium do prvého ročníka bakalárskeho stupňa na SjF STU. Obsahujú prehľad tých partií matematiky, ktoré sú potrebné k úspešnému zvládnutiu predmetu Matematika I. Sú vhodnou doplnkovou literatúrou počas celého prvého semestra prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Skriptá sú usporiadané tak, aby študent získal prehľad o potrebných pojmoch, pravidlách a úlohách vybraných častí matematiky. V každej časti sú uvedené základné definície, pravidlá a vlastnosti, riešené príklady a dostatočné množstvo úloh s výsledkami na precvičenie danej látky. V prípade, že výsledky sú grafického charakteru, neuvádzame ich.


Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5. v roku 2010.
Rozsah 107 strán, 49 obrázkov, 2 tabuľky. 6,006 AH, 6,182 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5513, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
85-246-2010
ISBN 978-80-227-3380-9


 

Prof. Ing. Michal Varchola, PhD. - Doc. Ing. Branislav Knížat, PhD.
MECHANIKA TEKUTÍN RIEŠENÉ PRÍKLADY Časť II
Kinematika tekutín. Dynamika ideálnej tekutiny. Režimy prúdenia. Dynamika reálnej tekutiny. Hydrodynamická podobnosť.

Predkladaná publikácia „Mechanika tekutín - riešené príklady, časť II." je ďalšia z celého radu, ktorý by mal obsiahnuť pomerne širokú oblasť mechaniky tekutín prednášanú na Strojníckej fakulte STU v prvom, druhom ale aj treťom stupni štúdia.

Táto časť publikácie je venovaná základom pradenia tekutín. Výber príkladov sme sa snažili prispôsobiť cieľovej skupine čitateľov, ktorá je pomerne široká - od študentov až po inžinierov z praxe. K úplnému zvládnutiu problematiky sú potrebné elementárne znalosti z diferenciálneho a integrálneho počtu, ako aj parciálnych a obyčajných diferenciálnych rovníc. Pri niektorých problémoch predkladáme z tohto dôvodu aj viac spôsobov (metód) riešenia, aby si čitateľ mohol vybrať ten, ktorý vyhovuje rozsahu jeho znalostí. Nie je pochopiteľne možné poskytnúť ucelený rozsah návodov na vyriešenie všetkých úloh, ktoré pred čitateľa stavia prax, resp. štúdium. Domnievame sa však, že počet riešených úloh ku každej téme (minimálne dvadsať) v dostatočnom rozsahu mapuje príslušnú problematiku a dáva dobrý základ technicky vzdelanému čitateľovi úspešne zvládnuť skúšku, prípadne niektorý problém z praxe.


Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2010.
Edícia skrípt
Rozsah 175 strán, 128 obrázkov, 10 tabuliek, 8,949 AH, 9,198 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5479, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
85-212-2010
ISBN 978-80-227-3260-4