Prejsť na obsah
Fakulta

Ing. Peter Végh, PhD.
ZBIERKA RIEŠENÝCH ÚLOH A ZADANÍ Z TEÓRIE AUTOMATICKÉHO RIADENIA so simuláciami v prostredí MATLAB a SIMULINK

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave
v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2009.
Edícia skrípt
Rozsah 164 strán, 84 obrázkov, 84 tabuliek, 10,290 AH, 10,553 VH, 1. vydanie, náklad 200 výtlačkov, edičné číslo 5425, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
85-224-2009
ISBN 978-80-227-3086-0


Mgr. Monika Kováčová, PhD. - RNDr. Viera Záhonová, CSc.
E-LEARNING NA STU ako na to

titulok

Informarizácia napreduje vo všetkých oblastiach bežného života a je dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu. Vzhľadom na to, že informačno-komunikačné technológie sa čoraz bežnejšie využívajú v najrôznejších praktických aplikáciách, nie je prekvapujúce, že „dostihli" aj vzdelávací proces na našej fakulte.

Dúfame, že otvárate túto knižku s očakávaním jednoduchého získania aspoň nutného minima informácií o tom, čo Vám môže poskytnúť náš akademický informačný systém v rámci podpory e-Iearningových aktivít vo vašom pedagogickom procese a zároveň dúfame, že ani AIS ani táto publikácia Vaše očakávania nesklame, ale Vám pomôže, uľahčí prácu a skvalitní pedagogický proces na našej univerzite.

V súčasnej dobe existuje veľmi mnoho publikácii a rôznych materiálov, ktoré sa podrobne venujú základným pojmom, technikám a postupom, ktoré je vhodné uplatňovať pri vytváraní materiálov použiteľných v rámci e-learningu. Publikácie vysvetľujú, čo je cieľom e-vzdelávania, aké nástroje na vytvorenie e-learningových kurzov môžeme používať, ako vybrať vhodný model vzdelávania... Táto knižka je iná. Nekladie si za cieľ vysvetliť Vám ako správne vytvárať e-learningové materiály, ako navrhnúť štruktúru kurzu, ako hodnotiť v rámci kurzu študentov alebo samotný kurz. Jej hlavnou úlohou je poskytnúť Vám návod, ako postupovať pri vytváraní e-learningových kurzov v prostredí nášho univerzitného informačného systému - AIS, ako ich prepojiť s predmetom pre ktorý boli pripravené, ako sledovať používanie tohto kurzu Vašimi študentmi, ale aj ako realizovať testovanie a skúšanie.

Určite máte pocit, že v predchádzajúcej vete sa vyskytlo veľmi veľa krát slovíčko AKO. Váš pocit je úplne správny. Skutočný cieľ tejto príručky je skrytý práve za týmto slovíčkom. Príručka Vám chce ukázať AKO zrealizovať základné postupy a základné úlohy v súvislosti s vytvorením Vášho samostatného e-learningového kurzu. Nekladie si žiadne väčšie, zložitejšie a náročnejšie ciele.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave
v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2009.

Edícia skrípt
Rozsah 142 strán, 1. vydanie,
náklad 1000 výtlačkov,
tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

ISBN 978-80-227-3073-0