Prejsť na obsah
Fakulta

RNDr. Eva Morháčová, CSc. - Mgr. Jozef Leja - RNDr. Zdena Lichardová
TECHNICAL PHYSICS I.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2008.
Edícia skrípt
Rozsah 78 strán, 4,080 AH, 4,237 VH, 1. vydanie,
náklad 250 výtlačkov, edičné číslo 5353,
tlač Vydavateľstvo STU v Bratislave.

Each of these theories has been tested in numerous experiments and proven to be an accurate model of nature within its domain of validity. The fundamental theories form a foundation for the study and research of more specialized topics. Modern physics creates theoretical background for all modern technologies. The parts of physics applied in technical disciplines like mechanical, electrical or civil engineering are called technical physics. This textbook is based on the lectures on technical physics for students of mechanical engineering at the Slovak University of Technology. We hope that it can be useful also for students of other technical disciplines. The first volume, which you hold in your hands, starts with the introduction into the vector algebra. Main part of textbook deals with the mechanics of point particle and the description of gravitational field. Some useful tables and mathematical formulas are included in the appendices.

Ing. Martin Juhás, PhD. - doc. Ing. Ján Sásik, CSc.
Informačné a riadiace systémy

 titulok

Študijný materiál „Informačné a riadiace systémy" je určený pre študentov strojníckych fakúlt študijného odborov 5.2.14 automatizácia, 5.2.16 mechatronika a 5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá a to bakalárskeho ako aj inžinierskeho štúdia. Na spracovaní grafickej časti publikácie sa podieľal Ing. Pavol Seman.

Odbornú úroveň a prijateľnosť učebného textu posúdili lektori prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc., doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. a doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. Za cenné pripomienky sú im autori povďační.

vydavateľ: FX s.r.o, Azalková 6, 821 01 Bratislava, fx@aplimat.com

Recenzenti: doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
doc. Ing. Anton Kachňák, CSc.
Prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.

ISBN: 978-80-89313-06-8