Prejsť na obsah
Fakulta

prof. Ing. Karol Vavro, PhD., prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
INJEKTORY a EJEKTORY Teória a systém počítačových programov INJEKTORY na výpočet a návrh injektorov

Monografia sa zaoberá stručným opisom činnosti prúdových prístrojov, základnou teóriou na ich výpočet a návrh. Priložené sú počítačové programy v programovacom jazyku DELPHI 6 na výpočet a návrh týchto zariadení.

Určená je inžinierom a technikom, ktorí sa zaoberajú návrhom prúdového čerpadla, prúdového dúchadla, kompresora, alebo prúdovej vyvevy.

Recenzenti:
prof. Ing. František Rieger,
DrSc. doc. Ing. Ján Stopka, PhD.
Ing. Mikuláš Varga, PhD.

Vydala: Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU
ISBN 978-80-227-3634-3


Doc. Ing. Pavol Švec, PhD. - lng. Alena Brusilová, PhD.
TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI NITRIDU KREMÍKA
Odolnosť nitridu kremíka proti opotrebeniu a jeho klzné vlastnosti

 

 

l
V prvej časti publikácie je opísaná štruktúra, vlastnosti a použitie nitridu kremíka. Jej druhá časť je venovaná skúškam materiálov na odolnosť proti opotrebeniu a skúškam klzných vlastností. V tretej Časti sú analyzované mechanizmy opotrebenia v nadväznosti na štrukturálne charakteristiky experimentálnych materiálov. V poslednej časti sú zhrnuté výsledky skúmania trecích vlastností materiálu na báze nitridu kremíka.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2011.
Edícia monografií
Rozsah 156 strán, 115 obrázkov, 34 tabuliek. 11.774 AH, 12,019 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5541, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

ISBN 978-80-227-3459-2


Doc. Ing. Jozef Krchnár, CSc. - Ing. Juraj Guláš, PhD. Doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD. - Doc. Ing. Karol Prikkel, CSc. Ing. Karol Stračár
Simulácia hydrostatického systému plavebnej komory a jej využitie na prognózovanie technického stavu
autori
Autori sa v monografii venujú problémom spojených s technickým stavom komponentov hydraulických systémov. V monografii je opísaná problematika poslednej procedúry diagnostického procesu — prognózy vývoja trendu degradácie komponentov hydraulického obvodu. Metodika je aplikovaná na stacionárny hydraulický systém s priamočiarym hydromotorom.
Určená je študentom študijného programu Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia, inžinierskym pracovníkom z praxe, a tiež pracovníkom vysokých škôl, zaoberajúcimi sa problematikou diagnostiky strojných zariadení.

 

 

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2011.

Edícia monografií
Rozsah 98 strán, 61 obrázkov, 8,274 AH, 8,447 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5552, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.


ISBN 978-80-227-3483-7


Prof. Ing. Ernest Gondár, PhD., Ing. Zuzana Gábrišová, PhD.
Odolnosť nitridu kremíka proti tepelnému namáhaniu
Namáhanie nitridu kremíka tepelnými rázmi

gondár
Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave
v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2011.
Edícia monografií
Rozsah 87 strán, 59 obrázkov, 9 tabuliek, 6,138 AH, 6,288 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5524,
tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave

 

 

85-203-2011

ISBN 978-80-227-3430-1