Prejsť na obsah
Katedra tepelnej energetiky

 

Energetické stroje a zariadenia

 • Energetické systémy a ich optimalizácia (prevádzková stabilita, optimálna vzdialenosť pri diaľkovej doprave tepla, izolácie a tepelné straty, hydraulické straty)
 • Parné turbíny a ich obehy
 • Spaľovacie turbíny a ich obehy
 • Paroplynové obehy tepelných elektrární
 • Kogenerácia v energetike (združená výroba tepla, chladu, elektrickej energie)
 • Expanzné zariadenia na využitie tlakovej energie zemného plynu
 • Počítačové a experimentálne modelovanie parných kotlov
 • Optimalizácia spaľovacieho procesu vzhľadom na tvorbu oxidov dusíka
 • Nízkoteplotná sírna korózia a hydrosíranová korózia ohrievačov vzduchu
 • Optimalizácia umiestnenia cyklónov pri prevádzke fluidných kotlov
 • Možnosti použitia rôznych druhov palív v kotloch s ohľadom na účinnosť a životné prostredie
 • Teplotové polia v komínoch parných kotlov
 • Optimalizácia zrnenia aditíva pri odsírovaní na fluidných kotloch
 • Tepelný výpočet výmenníkov para-voda
 • Tepelný výpočet parných kotlov
 • Aerodynamický výpočet parných kotlov
 • Chladiace systémy elektrární
 • Optimalizácia tepelných výmenníkov
 • Sekundárne prúdenie a straty v lopatkových mrežiach prúdových strojov
 • Aerodynamika prúdových strojov a energetických zariadení
 • Počítačové modelovanie reálneho prúdenia v energetických strojoch a zariadeniach
 • Vývoj softvéru pre energetiku
 • Energetické využívanie biomasy, dendromasa, fytomasa
 • Aplikácia palivových článkov pri decentralizovanom zásobovaní energiou
 • Využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, slnečná energia, veterná energia, geotermálna energia
 • Modelovanie prevádzkových a havarijných režimov jadrových elektrární a ich komponentov
 • Koncepčné riešenie energetických systémov v komunálnej a priemyselnej sfére