Prejsť na obsah
Katedra tepelnej energetiky

Katedra tepelnej energetiky Strojníckej fakulty STU v Bratislave patrí historicky medzi zakladajúce katedry fakulty. Jej vznik sa datuje už od roku 1943 ako IV. Ústav stavby strojov, neskôr od roku 1948 ako Ústav parných generátorov a motorov. V ďalšom odbobí po zavedení katedier na fakulte s anázov katedry viackrát menil. Od roku 1991 platí terajší názov KATEDRA TEPELNEJ ENERGETIKY.

Za celé obdobie existencie sa katedra výrazne podielala nielen na výchove odborníkov pre slovenskú energetiku, ale i na jej budovaní vedeckou a výskumnou činnosťou. Vytvorila si tak veľmi dobé meno nielen doma ale i v zahraničí. Bolo to i preto, lebo po celý čas svojej existencie bola obsadená významnými odborníkmi.

Katedra tepelnej energetiky je katedrou Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorej poslaním je zabezpečovať vzdelávanie a vedecký výskum v širokej oblasti tepelných energetických strojov a zariadení. Zaraďujú sa tam stroje, zariadenia a procesy získavania, úpravy, premeny, transportu, akumulácie, distribúcie a spotreby rôznych foriem tepelnej energie na základe použitia a využitia fosílnych palív, jadrových a obnoviteľných druhov energií.

Energia v rôznych formách je dnes predpokladom existencie, pokroku a prosperity modernej spoločnosti. Každý problém s disponibilitou energií zasahuje do všetkých oblastí života spoločnosti. Rast cien energií má bezprostredný vplyv na ekonomiku každej krajiny.

Moderná spoločnosť je závislá na fosílnych palivách ako uhlie, ropa, zemný plyn. Fosílne palivá pri spaľovaní, ako základnom procese transformácie energie, uvoľňujú CO2 do atmosféry a ohrozujú tak životné prostredie. Preto sú dôležité technológie znižujúce zaťaženie atmosféry tak, aby sa emisie dostali do kontrolovaného kolobehu, ktorý je ich účasťou. Obnoviteľné zdroje energie ako voda riek, morí, energia vetra, energia žiarenia slnka, energia drevnej hmoty, geotermálna energia budú zvyšovať podiel na spotrebe energií.

Účinnosť technológie transformácie energií sa musí zvyšovať, aby sa znížila potreba fosílnych palív.

Kompletne sa musí zmeniť prístup k úsporám energie pri spotrebe.