Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Všetko čo potrebuješ vedieť o Prijímacom konaní a E-prihláške na BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM v akademickom roku 2020/2021, nájdeš tu v E-manuáli:

Dôležitý oznam:
Z preventívnych dôvodov nie je potrebné doklady posielať poštou. Stačí, ak doklad vložíte elektronicky (vo formáte pdf) prostredníctvom Akademického informačného systému (e-prihláška), zatiaľ aj bez potrebného overenia a po skončení súčasných mimoriadnych obmedzení, doručíte požadované doklady, t.j. potvrdené známky SŠ spolu s kópiou dokladu z posledného roka štúdia na SŠ a overenou kópiou maturitného vysvedčenia – platí to pre tých uchádzačov, ktorí maturujú v roku 2020. Uchádzači, ktorí maturovali pre rokom 2020, taktiež dodatočne doručia všetky požadované overené kópie vysvedčení.
V prípade potreby ďalších informácií sa môžete obrátiť na poradkyňu pre prijímacie konanie: uchadzac@sjf.stuba.sk

Ahoj milý uchádzač / uchádzačka (budúci strojári :-),

teší nás tvoj záujem o štúdium na našej fakulte. Určite máš veľa otázok o prijímacom procese a vypĺňaní e-prihlášky. Ak máš nejaké obavy a nevieš ako na to, úplne to chápeme ťa, a práve preto sme pre teba pripravili jednoduchý e-manuál ako na to. Určite to zvládneš! Si predsa hlavička J. A ak by si aj po prečítaní manuálu stále nemal zodpovedané všetky otázky, neváhaj kontaktovať našu študijnú poradkyňu priamo e-mailom na: uchadzac@sjf.stuba.sk alebo aj telefonicky na čísle: +421 948 937 278

☞ Predtým ako si začneš vypĺňať e-prihlášku na bakalárske (Bc.) štúdium na VŠ, je potrebné spĺňať tieto základné podmienky:

 • budeš maturovať v tomto školskom roku
 • máš získané úplné stredné vzdelanie
 • máš získané úplné stredné odborné vzdelanie

☞Tiež je dôležité vedieť, že Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2020/2021 otvára len DENNÚ FORMU Bc. štúdia. Externá forma (4 ročné štúdium) sa neotvára.

 • denná forma Bc. štúdia
 • externá sa neotvára

1.   DÔLEŽITÉ TERMÍNY (poznač si ich ako pripomienku do mobilu):

 • E-prihlášku prosím elektronicky podaj najneskôr do 31.5.2020
 • Prijmeme ťa na základe tvojich výsledkov na strednej škole / Prijímame BEZ PRIJÍMAČIEK :-)
 • Keď zmaturuješ, je potrebné zaslať aj tieto povinné prílohy:
 • Kópia maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia v papierovej forme
 • Prijímacia komisia bude zasadať 22.6.2020 (po tomto termíne sa dozvieš, že si definitívne prijatý na Strojnícku fakultu STU v Bratislave).

Dôležitý oznam (opatrenie COVID-19):

Z preventívnych dôvodov nie je potrebné doklady posielať poštou. Stačí, ak doklad vložíš elektronicky (vo formáte pdf) prostredníctvom Akademického informačného systému (e-prihláška), zatiaľ aj bez potrebného overenia a po skončení súčasných mimoriadnych obmedzení, doručíš požadované doklady, (t.j. potvrdené známky SŠ spolu s kópiou dokladu z posledného roka štúdia na SŠ a overenou kópiou maturitného vysvedčenia – platí to pre tých uchádzačov, ktorí maturujú v roku 2020). Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2020, taktiež dodatočne doručia všetky požadované overené kópie vysvedčení.
V prípade ďalších informácií sa môžeš obrátiť na našu poradkyňu: uchadzac@sjf.stuba.sk

2.   Už vieš AKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM chceš študovať? Premysli si to a vyber si z nasledovných:

 

Naše študijné programy na Bc. štúdiu delíme na:

☞A/ uskutočňovaných v štátnom jazyku (slovenčine)

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3 - ročné štúdium)

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (4 - ročné štúdium)

B/ uskutočňovaných v cudzom (anglickom) jazyku:

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3 - ročné štúdium):

Ďalšie informácie pre uchádzačov o študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku sú uvedené Tu.

3.   Chceš si PODAŤ E-prihlášku? Nezabudni si preštudovať dôležité informácie a postup ako na to:

 • V e-prihláške môžeš uviesť najviac 3 študijné programy (1. – prioritný, 2. a 3. alternatívny)

Pomôcka ako si zadať alternatívne študijné programy:

Ak má uchádzač záujem pri voľbe študijného programu uviesť aj alternatívny študijný program, v spodnej časti stránky (e-prihláška) s informáciou o kompletnosti prihlášky v časti Dosiaľ neprevedené prihlášky kliknutím na hrubú šípku Údaje o prihláške môže v položke Alternatívny typ prijímacieho konania A, B  zvoliť ešte ďalšie dva študijné programy. V prípade prekročenia kapacitného limitu zvoleného hlavného (prioritného) študijného programu,  môže byť uchádzačovi ponúknuté štúdium v Alternatívnom študijnom programe typu A alebo B.

Čo všetko má obsahovať E-prihláška?

Predtým ako začneš s vypĺňaním: Je veľmi dôležité, aby si si uchoval PRIHLASOVACIE ÚDAJE do E-PRIHLÁŠKY. Budeš ich totiž potrebovať pri ZÁPISE na štúdium. Odfoť si ich napríklad do mobilu, alebo poznač na papier.

Dôležité prílohy:

 životopis(podpísaný - scan ako príloha), nie v papierovej podobe

 • kópia dokladu o zaplatení manipulačného poplatku (scan ako príloha) za prijímacie konanie, v prípade ak ste ju uhradili inak ako platobnou bránou (t.j. internet banking, bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky)
 • vyplnené známky z koncoročných vysvedčení (v prípade 4 – ročného štúdia za 2. až 4. ročník, v prípade 5 - ročného štúdia za 3. až 5.ročník), ako príloha e-prihlášky vložené scany overených fotokópií vysvedčení  + maturitného vysvedčenia nasledovne:
  • A/ uchádzači, ktorí maturujú v roku 2020– vyplnia v e-prihláške známky (+priemery) z koncoročných vysvedčení (za 2 a 3., príp. 3. a 4. ročník, vytlačia a dajú potvrdiť v škole (pečiatka a podpis zástupcu strednej školy + podpis uchádzača). Scan tlačiva Známky zo SŠ - potvrdené školou a podpísané uchádzačom vložia ako prílohu do e-prihlášky. Overenú kópiu koncoročného vysvedčenia za posledný rok štúdia 4., príp. 5. ročník, spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia, je potrebné poslať bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 4. júna 2020 v PAPIEROVEJ PODOBE
 • B/ uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2020 – vyplnia v e-prihláške známky (+priemery) z výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia vložia v e- prihláške scany notársky príp. matrikou overených kópií stredoškolských koncoročných vysvedčení (2., 3. a 4., príp. 3.,4. a 5. roč.) + overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Overenú kópiu maturitného vysvedčenia ešte pošlú na fakultu obratom aj v PAPIEROVEJ PODOBE

 

Poznámka:

Úroveň maturitnej skúšky s hodnotou „nešpecifikovaná" vyberajte v prípade, že ste vykonali maturitnú skúšku v dobe, kedy neprebiehalo rozlíšenie podľa úrovní.  Známka sa vypisuje do posledného stĺpca Interná časť - známka.

 • Lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške

E-prihláška je riadne podaná ak:

 • Je záväzne podaná ak si odklikol aj súhlas so spracovaním osobných údajov

☞ Pred odoslaním skompletizovanej e-prihlášky si prosím skontroluj, či si nezabudol na niektorú z príloh. Nekompletné prihlášky bohužiaľ nie je možné spracovať. Ak máš problém s akoukoľvek prílohou, alebo si nevieš rady, prosím kontaktuj našu študijnú poradkyňu na adrese: uchadzac@sjf.stuba.sk. Rada ti poradí a spolu hravo dokončíte tento proces.

☞ Je veľmi dôležité, aby si si uchoval PRIHLASOVACIE ÚDAJE do E-PRIHLÁŠKY. Budeš ich totiž potrebovať pri ZÁPISE na štúdium.

Dôležitý oznam (opatrenie COVID-19):

Z preventívnych dôvodov nie je potrebné doklady posielať poštou. Stačí, ak doklad vložíš elektronicky (vo formáte pdf) prostredníctvom Akademického informačného systému (e-prihláška), zatiaľ aj bez potrebného overenia. Po skončení súčasných mimoriadnych obmedzení, doručíš požadované doklady (t.j. potvrdené známky SŠ spolu s kópiou dokladu z posledného roka štúdia na SŠ a overenou kópiou maturitného vysvedčenia – platí to pre tých uchádzačov, ktorí maturujú v roku 2020). Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2020, taktiež dodatočne doručia všetky požadované overené kópie vysvedčení.

Infografika - Detailný postup pri vypĺňaní E-prihlášky:

Pripravili sme pre teba detailný postup aj so screenshotmi sko postupovať pri vypĺňaní e-prihlášky. (Prihláška v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (AIS)) Postup nájdeš tu: (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk).

4. POPLATKY - Koľko zaplatíš za prijímacie konanie?

Poplatok za prijímacie konanie pre dennú formu štúdia: 


A/        20 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v štátnom jazyku),


B/        80€ - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v cudzom - anglickom jazyku),

Doležité: Ak si držiteľom čestnej prihlášky a finalistom Strojárskej olympiády bude Ti manipulačný poplatok za prijímacie konanie odpustený po vložení čestnej prihlášky (scan) ako prílohy v e-prihláške v časti – Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

 

Platbu za E-prihlášku môžeš vykonať:

 1. online platba (priamo v e-prihláške platobnou kartou)
 2. internet banking (realizovaný cez internet)
 3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky

Ak uhradíš platbu iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, je potrebné doložiť kópiu dokladu o úhrade.

Dôležité údaje k úhrade poplatku:

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika

Adresát:

Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Číslo účtu:

IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol

elektronickej prihlášky generuje informačný systém prihlášky 

Konštantný symbol

pre platbu prevodom: 0558

 

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800
SWIFT kód: SPSRSKBAXXX


Doplňujúca informácia (Poplatky za bakalárske štúdium):
Bakalárske štúdium v slovenskom jazyku, v štandardnej dĺžke je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené na www.stuba.sk

Poplatok za štúdium v anglickom jazyku je vo výške 4 000 € ročne.

5. Budeš mať nárok na ŠTIPENDUM?

Študentovi môže byť jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch, motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky.

Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/4566.

6. Podmienky PRIJÍMANIA:

Máme pre teba skvelú správu: prijímame BEZ PRIJÍMAČIEK! :)

Výnimkou je študijný program Profesijne orientovaný študijný program (PTDVT), kde je potrebné prísť na pohovor s vybranou firmou u ktorej budeš počas štúdia vykonávať prax. S podrobným informáciami budeme priamo kontaktovať uchádzačov, ktorí sa rozhodli pre tento študijný program.

 • Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu STU číslo 5/2013 „Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“,
 • Úplné znenie vnútorného predpisu STU číslo 5/2013 „Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ v znení dodatku číslo 1.
 • Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov na Strojníckej fakulte STU v Bratislave na  akademický rok 2020/2021 

7. Uchádzači so ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s písomnou prihláškou na štúdium. 

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

Počty prijímaných študentov:

Študijný program  (štátny jazyk)

Forma / metóda štúdia

Počty prijímaných študentov

aplikovaná mechanika a mechatronika

denná / prezenčná

80

automatizácia a informatizácia strojov a procesov

denná / prezenčná

60

automobily a mobilné pracovné stroje

denná / prezenčná

180

energetické stroje a zariadenia

denná / prezenčná

35

environmentálna výrobná technika

denná / prezenčná

35

meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

denná / prezenčná

35

strojárske technológie a materiály

denná / prezenčná

60

technika ochrany životného prostredia 

denná / prezenčná

35

prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky

denná / prezenčná

35

 Spolu

 denná / prezenčná

 555

Študijný program uskutočňovaný
v cudzom (anglickom) jazyku

Forma / metóda štúdia

Počty prijímaných študentov

aplikovaná mechanika a mechatronika

denná / prezenčná

20

meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

denná / prezenčná

20

Spolu

denná / prezenčná

40

A nakoniec to najdôležitejšie - KONTAKTY

Poštová adresa:

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností 
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1

Telefón:
Tel.: +421 948 937 278

E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk, alebo: nadezda.svancarova@stuba.sk
Webstránka: https://www.sjf.stuba.sk/
Facebook:  https://www.facebook.com/strojnickafakultastuba/
Instagram: https://www.instagram.com/strojnicka_fakulta_stu_ba/