Prejsť na obsah
Uchádzači

Profil absolventa

Odborný profil absolventa tvorí súbor poznatkov z oblasti komplexného manažérstva kvality, projektovania a riadenia pružných výrobných systémov s priemyselnými robotmi a manipulátormi postavený na znalostiach progresívnych technických materiálov, strojárskych technológií a programovania výrobnej techniky. Spolu so znalosťami z oblasti komplexného manažérstva kvality, manažérstva výroby, strojárskej metrológie, rozhodovacích modelov, logistiky a distribučných systémov, a manažérskej ekonomiky bude absolvent schopný systémovo zabezpečovať, organizovať a riadiť projekty v oblasti rozvoja strojárskej výroby vrátane automobilového priemyslu. Bude schopný zabezpečovať, organizovať a riadiť projekty v oblasti technickej prípravy výroby a spolupracovať na inovačných aktivitách.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde uplatnenie v priemyselných podnikoch rôznych odvetví, vrátane automobilového priemyslu, ako pracovníci na strednom stupni riadenia výroby, v útvaroch riadenia kvality alebo technickej prípravy výroby, najmä v oblasti technologického projektovania s podporou počítačovej podpory, v oblasti projektovania a riadenia pružných výrobných systémov, vo výskume a vývoji technologických procesov a systémov a pri implementácií automatizácie strojárskej výroby.

Garant: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD., pavol.sejc@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Marcela Pokusová, PhD., marcela.pokusova@stuba.sk

študijné plány: I-VSMK výrobné systémy a manažérstvo kvality