Prejsť na obsah
Uchádzači

Štúdium na fakultách STU sa realizuje v 3 stupňoch:

  1. stupeň bakalársky študijný program
2. stupeň inžiniersky študijný program
3. stupeň doktorandský študijný program

1. stupeň bakalárskeho stupňa štúdia – Bc.

 1. aplikovaná mechanika a mechatronika 
 2. automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
 3. automobily a mobilné pracovné stroje
 4. energetické stroje a zariadenia
 5. technika ochrany životného prostredia 
 6. strojárske technológie a materiály 
 7. environmentálna výrobná technika
 8. meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
 9. prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - Profesijne orientovaný bakalársky študijný program

     Ponuka študijných programov uskutočňovaných v cudzom (anglickom) jazyku
     Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3 - ročné štúdium  ):
 1. Applied Mechanics and Mechatronics (in english language)
 2. Measurement and Quality Management in Mechnical Engineering (in english language)
 3. Production Processes and Materials (in english language)

2. stupeň inžinierskeho stupňa štúdia – Ing.

 1. aplikovaná mechanika a mechatronika
 2. automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 3. automobily a mobilné pracovné stroje
 4. energetické stroje a zariadenia
 5. chemické a potravinárske stroje a zariadenia
 6. meranie a skúšobníctvo
 7. strojárske technológie a materiály
 8. environmentálna výrobná technika
 9. výrobné systémy a manažérstvo kvality
     Ponuka študijných programov uskutočňovaných v cudzom (anglickom) jazyku
     Denná forma štúdia, prezenčná metóda (2-ročné štúdium)
 1. aplikovaná mechanika a mechatronika
 2. výrobné systémy a manažérstvo kvality

 3. stupeň  doktorandského stupňa štúdia- PhD.

  1. Aplikovaná mechanika (v slovenskom a v anglickom jazyku)
  2. Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  3. Dopravné stroje a zariadenia
  4. Metrológia (v slovenskom a v anglickom jazyku)
  5. Procesná technika 
  6. Strojárske technológie a materiály 
  7. Výrobné stroje a zariadenia (v slovenskom a v anglickom jazyku)
  8. Energetické stroje a zariadenia

   

  Učebné plány a predmety jednotlivých študijných programov 2022/2023