Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
prof. Ing. Ladislav GULAN, PhD.
Pracovné zaradenie:
riaditeľ ústavu - profesor CSc.
Adresa:
UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 482
E-mail: ladislav.gulan@stuba.sk 
Narodený:


Zameranie vo vedecko - výskumnej činnosti:

Metodika konštruovania – modulárne projektovanie mobilných pracovných strojov, generatívne konštruovanie MPS

Členstvo v odborných organizáciách, spoločnostiach a komisiách:

-člen TNK č. 23 - Zemné a stavebné stroje a priemyselné vozíky

-člen Poradného zboru pre mechanizáciu v stavebníctve

-skúšobný komisár Ministerstva výstavby a verejných prác SR pre overovanie spôsobilosti  obslúh stavebných strojov v odbore Cestné stroje, Zemné stroje, Transportbetón

-člen Pracovnej expertnej skupiny pre posudzovanie projektov podporovaných APVV

-člen Odborovej komisie doktorandského štúdia 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia, SjF STU v Bratislave

-člen Oborové rady doktorského studijního programu , obor 2301V001 Dopravní a manipulační technika, Strojní fakulta VŠB- TU v Ostrave, ČR

-člen Vedeckej rady Strojníckej fakulty STU v Bratislave

-člen redakčnej rady časopisu SILNICE  -ŽELEZNICE, Vydavatel KONSTRUKCE Media,, s. r. o.,  Ostrava, ISNN 1801-8220, Česká republika

-člen redakčnej rady mesačníka STAVEBNÍ TECHNIKA, Vydavateľ VEGA, s. r. o. Hradec Králové, ISNN 123146188, Česká republika

-predseda redakčnej rady MAGAZÍN-u STAVEBNÉ STROJE A MECHANIZÁCIA, Vydavateľ M.I.A s. r. o, Pribylinská 4, Bratislava, ISNN 1336-958X

-člen redakčnej rady štvrťročníka Výťahy, vydavateľ Presox, s. s r. o., Dunajská Lúžna, ISSN 1335-6925

-garant inžinierskeho študijného programu Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo, doktorandského študijného programu Dopravná technika a habilitačného a inauguračného konania v odpore 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia

-člen Pracovnej komisie pre vedu a výskum ZAP SR

-člen PS akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 17 – Inžinierstva a technológie

Prednášané predmety:

Mobilné pracovné stroje

Stroje pre stavebnú výrobu

Zemné stroje                   

Logistika v odbore DT   

Transportná technika   

Logistické aspekty v konštruovaní

Teória a konštrukcia pracovných strojov

Cvičenia:

Mobilné pracovné stroje

Stroje pre stavebnú výrobu

Zemné stroje

Logistika v odbore DT

Transportná technika

Semestrálny projekt I.

Semestrálny projekt II

Diplomový projekt