Prejsť na obsah
Fakulta

 

 

doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
ODPADY 1 Environmentálne technológie

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5.

Jazyková úprava: Ing. Eva Lučanská

Grafická úprava: Ing. Iveta Onderová

Technická úprava: Zdena Mazúrová

Rozsah 165 strán, 79 obrázkov, 53 tabuliek, 15,242 AH,

15,494 VH, 1. vydanie, náklad 200 výtlačkov, edičné číslo

5303, tlač Vydavateľstvo STU v Bratislave.

85-216-2007

ISBN 978-80-227-2627-6

 

Hlavnou úlohou monografie je podať súbor informácií v oblasti ochrany a starostlivosti o životné prostredie, v oblasti odpadového hospodárstva a využívania odpadov ako zdrojov druhotných surovín a energie.

Monografia ODPADY 1 - Environmentálne technológie je napísaná v rámci projektu Nakladanie s odpadmi. Je určená pre študentov prvého bakalárskeho stupňa (Bc.) vysokoškolského vzdelávania študijného programu Strojárska výroba a manažérstvo kvality v predmete Environmentálna technika a modifikovane aj pre študentov druhého inžinierskeho stupňa (Ing.) študijného programu Manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch v predmete Environmentálne manažérstvo.