Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja výrobnej techniky na báze CAE, je schopný navrhovať a rozvíjať konštrukčné metódy navrhovania prvkov, uzlov a koncepty výrobných strojov a zariadení. Je schopný riešiť tvorivým spôsobom vedecké úlohy tak základného ako aj aplikovaného výskumu a vývoja výrobnej a environmentálnej techniky. Získa zručnosti s aplikáciami počítačových platforiem (najmä grafické systémy) CAE, nadstavbové platformy (SolidWorks, MATLAB a pod.) a modelovaním systémov resp. simuláciou procesov.  Absolvent študijného programu výrobné stroje a zariadenia získa vysokoškolské vzdelanie na 3. stupni v študijnom programe výrobné stroje a zariadenia, má hlboké teoretické vedomosti : v oblasti prírodných vied súvisiacich s jeho vedeckou prácou, v matematike, mechanike, predovšetkým v dynamike zložitých sústav, v oblasti merania, vyhodnocovania experimentov, modelovania a simulácie prevádzkových podmienok, v oblasti optimalizácie procesov a postupov, získa doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti výrobnej techniky, pracovať na zložitých experimentálnych zariadeniach, pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch výskumu, aplikovať získané výsledky vedeckého výskumu v praxi,  osvojí si: vedecké formulovanie problému, metódy vedenia riešiteľského kolektívu, metódy pedagogickej práce, uplatnenie väzby výskum-vývoj-výroba-použitie, etických a spoločenských  stránok vedeckej práce, rozvoja študijného odboru a prínosu pre prax. 

Študijné plány

Odporúčané študijné plány študijného programu sú zostavené tak, aby ich absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia pre tretí stupeň štúdia. Študent externého štúdia absolvuje tie isté študijné jednotky ako študent denného štúdia s tým, že v študijnom pláne sa rozložia na 5 rokov. Štandardná záťaž študenta v dennej forme je 60 kreditov a v externej forme štúdia 36 kreditov za akademický rok.

Garant študijného odboru

prof.Ing.Ľubomír Šooš, PhD.

lubomir.soos@stuba.sk

UČEBNÝ PLÁN