Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Absolvent:

  • bude rozumieť  problematike navrhovania a prevádzkovania výrobných systémov s hlavným dôrazom na moderné trendy v oblasti, charakterizované rozsiahlym používaním CAx technológií,
  • bude mať znalosti zo všetkých relevantných oblastí strojárskej výroby, ako sú: štandartné výrobné technológie v strojárskom priemysle, výrobné stroje a zariadenia, prostriedky dopravy a manipulácie s materiálom a súčiastkami, prostriedky a postupy kontroly parametrov vyrábaných súčiastok, organizácia a riadenie výrobných systémov, technická a technologická príprava výroby, projektovanie a prevádzka výrobných systémov,
  • bude schopný na súčasnej úrovni poznatkov systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových strojárskych procesov a systémov. Tieto schopnosti sú integrované s vedomosťami ekonomického charakteru, čo absolventom umožňuje riešiť aj problémy riadenia a prevádzkovania strojárskych výrob. Všetky tieto činnosti bude vykonávať s podporou CA technológií, metód matematického modelovania, metód simulácie, logistiky a matematickej optimalizácie. 
  • bude si vedomý vzájomných väzieb jednotlivých subsystémov vytvárajúcich výrobný systém a tiež väzieb daného výrobného systému na jeho bezprostredné okolie. Tieto väzby bude pri riešeniach rešpektovať a využívať na optimalizáciu projektovania a prevádzkovania výrobných systémov,
  • bude pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí súvisiacich s projektovaním a prevádzkovaním výrobných systémov, ako aj v jednotlivých technológiách, ktoré sa vo výrobe používajú. Bude tiež pripravený na bezprostredný vstup na trh práce,
  • nájde uplatnenie ako zodpovedný inžinier pri riadení a prevádzkovaní výrobných systémov, pri technologickej a technickej prípravy výroby, ich optimalizácii, modelovaní a simulácii, ako projektant výrobných systémov a ako spolupracovník pri vytváraní virtuálnych modelov výrobných závodov so schopnosťou tieto výsledky aplikovať v okruhu svojej kompetencie.