Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Strojárska výroba a manažérstvo kvality

Absolvent získa poznatky z oblasti strojárskych technológií, materiálov, výrobnej techniky, metrológie, štandardizácie a skúšobníctva, má základné vedomosti o riadení podnikov a riadení kvality výrobkov a služieb, dokáže využívať informačné technológie. Nájde uplatnenie najmä v priemyselných podnikoch a prevádzkach v oblasti technickej a technologickej prípravy výroby, kontroly a manažérstva kvality, skladového hospodárstva, manipulácie a dopravy. Uplatní sa tiež v marketingových činnostiach a v manažmente na základnej a strednej úrovni riadenia.

Garanti:
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., edita.hekelova@stuba.sk,
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, PhD., viliam.hrnciar@stuba.sk

Študijní poradcovia:
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., edita.hekelova@stuba.sk
doc. Ing. Štefan Emmer, PhD., stefan.emmer@stuba.sk