Prejsť na obsah
Uchádzači

Uplatnenie absolventov

Absolvent získa základné vedomosti z predmetov všeobecného technického vzdelania v rámci študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia, má všeobecný prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblasti automobilovej techniky, spaľovacích motorov a mobilných pracovných strojov. Ďalej získa poznatky z oblasti manažmentu a kvality v dopravnej technike a plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na výrobky so zameraním na automobily a mobilné pracovné stroje. Široký základ teoretických a odborných predmetov dáva absolventovi variabilnosť pri uplatnení v praxi, najmä so zameraním na technickú činnosť vo výrobe, v konštruovaní častí automobilov a pracovných strojov, na strednú úroveň riadenia prevádzky dopravnej techniky, skúšobníctva, riadenie servisnej a poradenskej činnosti. Nájde uplatnenie v sektoroch výroby automobilov, energetických a pracovných strojov a mobilných pracovných strojov od dodávateľov komponentov, systémov a modulov až po finálnych výrobcov a služby.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Automobily a mobilné pracovné stroje 
stupeň štúdia: bakalársky
Študijný odbor: 2302 Dopravné stroje a zariadenia
forma štúdia: denná
metóda štúdia: prezenčná

študijné plány Automobily a mobilné pracovné stroje