Prejsť na obsah
Katedra chemických strojov a zariadení

Kronika katedry

Úvod
V tomto materiály sa Vám predstavuje Katedra chemických strojov a zariadení Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá svoje prvopočiatky datuje od roku 1952. Vo svojom vývoji, o ktorom sa hovorí v ďalšom texte, prešla rôznymi zmenami, až do dnešných dní, keď ako jediná na Slovensku zabezpečuje prípravu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti strojov a zariadení najmä chemického , potravinárskeho a spotrebného priemyslu. V rôznych formách štúdia do roku 1991 vychovala celkove 1594 absolventov vrátane cudzích štátnych príslušníkov. Práce na písaní "kroniky" Katedry chemických strojov a zariadení sa datujú už niekoľko rokov. Predkladanú podobu textu, vychádzajúc aj z ďalších pripomienok členov katedry, spracoval Ing. Cyril Gašparín. Postupne, najmä pri rôznych výročiach katedry, fakulty a školy sa získavali materiály, ktoré dnes možno výhodne využiť. Veľmi priaznivá je aj skutočnosť, že sú medzi nami pamätníci prvých dní života našej katedry. Menej priaznivý je fakt, že v meradle celej SVŠT sú archívne materiály z obdobia od vzniku školy až do začiatku šesťdesiatych rokov veľmi skúpe, čo možno pripísať na vrub hlavne viacerým sťahovaniam, najmä poslednému z Vazovovej a Mýtnej ulice na Námestie slobody v rokoch 1961 - 1962. Podobná situácia je aj s materiálmi v Štátnom ústrednom archíve SR. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarilo počiatky katedry verne zachytiť a celý život a vývoj na katedre spracovať systematicky a pravdivo, hoci v niektorých obdobiach možno len kuso a neúplne.
Bratislava, zima 1990-91 - leto 1992.

Kronika katedry 1952-1959
Kronika katedry 1960-1969
Kronika katedry 1970-1979
Kronika katedry 1980-1989
Kronika katedry 1990-1999