Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení zamestnanci, študenti a záujemcovia o štúdium na SjF STU, priatelia,
vytvorili sme pre Vás KOMUNIKAČNÝ MAJÁK
pre vaše otázky k aktuálnej 
situácii na SjF STU v súvislosti s COVID-19.

Ak máte akékoľvek otázky k:
- právam a povinnostiam zamestnancom,
- organizácii činnosti fakulty,
- priebehu pedagogického procesu,
- organizácii letného semestra
- záverečným prácam a štátnym skúškam
- prijímacím pohovorom a štúdiu na fakulte

neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom dotazníka,

postup:
1. navštívte formulár pre vaše otázky,
2. vypíšte potrebné údaje, vypíšte otázku a odošlite,
3. odpoveď bude zverejnená nižšie v čo najkratšom možnom čase.

Otázky a odpovede:

 1. Je 31.3. 2020, aké sú ďalšie usmernenia na priebeh školského roku atď. zo strany fakulty? Rektor STU ukladá dekanom, aby v prípade potreby na fakultách do 31. marca 2020: a) upravili koniec výučbovej časti letného semestra, b) upravili začiatok skúškového obdobia letného semestra, c) upravili termíny odovzdania záverečných prác a štátnych skúšok, d) upravili termíny ďalších akademických aktivít špecifických pre fakultu, 7. zasadnutie V STU, 23.03.2020 Metodické usmernenie k organizácii štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v letnom semestri akademického roka 2019/2020 doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 3 e) zabezpečili zmeny harmonogramov prijímacích konaní, f) zabezpečili zmeny foriem alebo postupov prijímacích konaní s cieľom prijať plánovaný počet uchádzačov o štúdium, g) písomne (elektronicky) informovali rektora o prijatých opatreniach, h) zverejnili informácie o prijatých opatreniach. 
 2. Už je na našej fakulte nejako upravený harmonogram aktuálneho semestra. A hlavne by som sa chcel opýtať, či sa zmení dátum odovzdávania záverečných prác? Ďakujem.

  Odpoveď na prvé dve otázky: 
  Termíny upravene pre pre LS 2019/20 kvôli  mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID 19 budú uverejnené dnes 1.4.2020 na našej web stránke 

 3. Dobrý deň, som študentom 3. stupňa štúdia a tento semester by som mal obhajovať písomnú prácu k dizertačnej skúške. Nakoľko v upravenom harmonograme letného semestra som nenašiel v tejto veci žiadnu informáciu, tak by som sa chcel spýtať, ako to bude riešené (konečný termín odovzdania, forma obhajoby, možný termín obhajoby, atď.)? Za reakciu vopred veľmi pekne ďakujem.

  Odpoveď:
  "Doktorandi v letnom semestri akad. roku 2019/2020 budú mať skúšky z predmetov, obhajoby písomných prác k dizertačnej skúške a dizertačných prác. Všetko sa to týka garantov študijných programov, skúšajúcich učiteľov ale hlavne školiteľov a doktorandov. Po vzájomnej komunikácii so školiteľmi doktorandom odporúčam odovzdať dizertačné práce a písomné práce k dizertačnej skúške čo najskôr, nezávisle od opatrení súvisiacich s ochranou pred šírením koronavírusu. Štátne skúšky - obhajoby dizertačných prác a písomných prác k dizertačnej skúške organizujú školitelia v spolupráci s garantmi. Navrhujú oponentov a členov štátnicových komisií. Následne garanti predkladajú tieto návrhy dekanovi, ktorý menuje oponentov a členov štátnicových komisií. Organizácia štátnych skúšok bakalárskych, inžinierskych aj doktorandských bude závislá od opatrení proti šíreniu pandémie. Snahou vedenia SjF STU je, aby štátne skúšky prebiehali prezenčnou, nie dištančnou metódou. Termíny doktorandských štátnych skúšok budú určené individuálne."