Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave vypisuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium v akademickom roku 2006-2007

 

 

 

Bakalárske študijné programy (1. stupeň štúdia) s trvaním 3 roky v dennej forme a 4 roky v externej forme. Absolvent bakalárskeho štúdia získa titul bakalár (Bc.):

 

Automobily, lode a spaľovacie motory       

Mechatronika     

Procesné strojníctvo       

Strojárska výroba a manažérstvo kvality

Energetické strojárstvo

 

Inžinierske študijné programy (2. stupeň štúdia) s trvaním 2 roky v dennej forme. Externá forma inžinierskeho štúdia sa neotvára. Absolvent inžinierskeho štúdia získa titul inžinier (Ing.):

 

Automobily, lode a spaľovacie motory

Tepelné energetické stroje a zariadenia

Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia

Automatizované výrobné systémy

Výrobné stroje a zariadenia

Chemické a potravinárske stroje a zariadenia

Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo

a poľnohospodárstvo

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Aplikovaná mechanika

Strojárske technológie a materiály

Manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch

Nízkopotenciálna energetika

Mechatronika

 

Uchádzači zo strednej školy sa prijímajú na bakalárske štúdium. V prihláške treba uviesť dva študijné programy. Uchádzači s dobrým prospechom sa prijímajú bez prijímacej skúšky na základe výsledkov štúdia zo strednej školy. Zvlášť sa zohľadňujú priemerné známky z matematiky a fyziky. Ostatní uchádzači vykonajú písomnú prijímaciu skúšku z matematiky a fyziky. S prihláškou treba zaslať okrem vysvedčení aj životopis a kópiu potvrdenia o zaplatení administratívneho poplatku 500,-Sk. Platí sa poštovým peňažným poukazom U na adresu fakulty, na účet Štátnej pokladnice,  č. účtu 7000085595/8180, variabilný symbol: 200607.

 

Absolventi bakalárskeho štúdia sa môžu prihlásiť na inžinierske štúdium. Formulár prihlášky je na web stránke STU. Súčasťou prijímacieho konania nie je prijímacia skúška, každá prihláška sa posudzuje individuálne.

 

Termín podania prihlášky:  do 15. 8. 2006

 

Termín konania prijímacej skúšky: 30. 8. 2006

 

Vyplnené prihlášky s prílohami pošlite na adresu:

STROJNÍCKA FAKULTA STU v BRATISLAVE

Študijné oddelenie

Námestie slobody 17

812 31 Bratislava 1

 

Informácie:

Tel.: 02/57296 198

Fax: 02/52925 749

e-mail: dagmar.vavreckova@stuba.sk

http://www.sjf.stuba.sk