Prejsť na obsah
Uchádzači

Uplatnenie absolventov

Technika ochrany životného prostredia - absolventi študijného programu dokážu analyzovať procesy prebiehajúce v procesnej technike z rôznych oblastí priemyselnej a potravinárskej výroby. Poznajú techniku na spracovanie a recykláciu tuhých a tekutých odpadov. Ovládajú prácu s počítačom a vedia čítať technickú dokumentáciu. Sú schopní ovládať procesnú techniku, riadiť ju a manažovať výroby v nej. Dokážu komunikovať a spolupracovať s technológmi, chemickými inžiniermi - procesármi, projektantmi, manažérmi a špecialistami iných profesií. Ovládajú základy svojho študijného programu, organizácie práce a manažmentu, základy strojárskych technológií. Uplatnia sa v rôznych odvetviach priemyslu pri riadení procesnej techniky, čistiarní odpadových vôd, riadení skládok odpadov, pri vývoji procesnej techniky, pri investičnej výstavbe a aj ako referenti techniky ochrany a monitorovania životného prostredia.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Technika ochrany životného prostredia
stupeň štúdia: bakalársky
Študijný odbor: 2354 Procesná technika
forma štúdia: denná
metóda štúdia: prezenčná

učebné plány Technika ochrany životného prostredia