Prejsť na obsah
environmentálna výrobná technika

Uplatnenie absolventov

Výrobné systémy a manažérstvo kvality - absolvent získa poznatky z oblasti strojárskych technológií, materiálov, výrobnej techniky, metrológie, štandardizácie a skúšobníctva, má základné vedomosti o riadení podnikov a riadení kvality výrobkov a služieb, dokáže využívať informačné technológie. Nájde uplatnenie najmä v priemyselných podnikoch, automobilovom priemysle a prevádzkach v oblasti technickej a technologickej prípravy výroby, kontroly a manažérstva kvality, skladového hospodárstva, manipulácie a dopravy. Uplatní sa tiež v marketingových činnostiach a v manažmente na základnej a strednej úrovni riadenia.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Enviromentálna výrobná technika
stupeň štúdia: bakalársky
Študijný odbor: 2329 Výrobná technika
forma štúdia: denná
metóda štúdia: prezenčná

učebné plány Environmentálna výrobná technika