Prejsť na obsah
Uchádzači

Uplatnenie absolventov

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov - absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti informatizácie a automatizácie s orientáciou hlavne na stroje, technické systémy a procesy v strojárstve a príbuzných oblastiach. Má znalosti z matematických a fyzikálnych základov automatizácie a informatizácie, tvorby matematických modelov strojov a procesov, metód analýzy a syntézy informačných a riadiacich systémov, technických prostriedkov systémov automatického riadenia, informačných technológií, metód návrhu komplexných informačných a riadiacich systémov, základov spoľahlivosti systémov, diagnostiky, manažmentu a kvality produkcie, riešenia aktuálnych úloh informatizácie a automatizácie strojov, zariadení, technologických a výrobných procesov. Absolvent je schopný zabezpečovať úlohy súvisiace s prevádzkou a implementáciou informačných a riadiacich systémov, pochopí podstatné fakty, pojmy a princípy vzťahujúce sa k informatizácii a automatizácii v priemysle. Uplatní sa pri informatizácii a automatizácii technologických a výrobných procesov, strojov a zariadení i v ďalších oblastiach hospodárskeho života.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: 2621 Automatizácia
stupeň štúdia: bakalársky
forma štúdia: denná
metóda štúdia: prezenčná

učebné plány Automatizácia a informatizácia strojov a procesov