Prejsť na obsah
Absolventi

Od júna 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len "STU") vydáva všetkým svojim študentom po riadnom skončení štúdia doklady o absolvovaní štúdia  - diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu - v kombinácii slovenského jazyka s anglickým jazykom. Tieto doklady sú absolventom vydávané automaticky a bez poplatku. Doklady sa absolventom odovzdávajú spravidla na promócii.

Absolventom, ktorí skončili štúdium na STU do konca mája 2013 a do skončenia svojho štúdia nepožiadali o vydanie dokladov v anglickom jazyku, STU tieto doklady v anglickom jazyku spätne nevydáva. Vyplýva to z ustanovenia § 68 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení úprav platných od 1.1.2013. V prípade záujm

u o doklady v cudzom jazyku absolventom odporúčame obrátiť sa na štátneho prekladateľa. Aktuálny zoznam štátnych prekladateľov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR môžete nájsť tu.

Žiadosť o vydanie dokladu:                                           Poplatok:     

 potvrdenie/verifikácia údajov o absolventovi - v anglickom jazyku

 potvrdenie/verifikácia  údajov o absolventovi - v slovenskom jazyku

bez poplatku
 uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou* 40 €
                                                                                               
Žiadosť o vydanie duplikátu dokladu**: Poplatok:
-  diplom/výpis z knihy diplomov 20 €
 vysvedčenie o štátnej skúške 20 €
 dodatok k diplomu 20 €
-  osvedčenie absolventa programu ďalšieho vzdelávania 12 €
-  rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou 20 €

*Postup pri uznávaní dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní

**Duplikáty absolventských dokladov sa vydávajú absolventom STU na základe žiadosti a to pri ich strate, znehodnotení resp. odcudzení. Vydaním duplikátu, prvopis dokladu stráca platnosť.

Žiadosti o vydanie dokladov vybavuje:

 • Janka Vojteková - tel. č. 0917 669 642, janka.vojtekova@stuba.sk
  duplikáty diplomov - pre absolventov  I. a II. stupeň štúdia 
 • Anna Valentovičová - tel. č. 0917 669 318, anna.valentovicova@stuba.sk
  duplikáty vysvedčení o štátnej skúške a dodatkov k diplomom - pre absolventov I. a II. stupeň štúdia
  potvrdenia oprávňujúce používať titul "inžinier architekt" (Ing. arch.)
 • Ing. Jana Kuzmová Kmeťová - tel. č. 0917 669 316, jana.kmetova@stuba.sk
  rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní a ich duplikáty,
  potvrdenia/verifikácie údajov o štúdiu na STU v anglickom jazyku,
  osvedčenia o absolvovaní programov ďalšieho vzdelávania a ich duplikáty, 
  výstupné doklady absolventov III. stupňa štúdia a duplikáty týchto dokladov

Adresa:
Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Rektorát STU
Vazovova č. 5, 812 43  Bratislava 1, Slovensko

Zasielanie dokladov žiadateľom:
Na požiadanie je možné žiadateľovi zaslať doklad(y) prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. V súlade so smernicou Školné a poplatky spojené so štúdiom pre aktuálny akad. rok. si STU účtuje poplatok za náklady za odoslanie dokladu(ov). Poplatok (poštovné a balné) je potrebné uhradiť (spolu s poplatkom za vystavenie dokladu(ov), ak sa za doklad(y) poplatok účtuje) podľa platobnej inštrukcie zverejnenej nižšie na tejto stránke.
V súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, STU zasiela doklad(y) prostredníctvom doporučenej zásielky s doručenkou len do vlastných rúk majiteľa dokladu, prípadne tretej osobe (na základe úradného splnomocnenia majiteľa dokladu).
Ceny zásielok si môžete pozrieť tu.

Poplatky za vydanie dokladov:
Školné a poplatky spojené so štúdiom na akad. rok 2014/2015

Inštrukcia pre uhradenie poplatku:

Bankové spojenie
IBAN platobného účtu: SK8881800000007000084007 
Názov účtu príjemcu - organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Adresa príjemcu: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Kód krajiny: SK 

BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA
Banka príjemcu: Štátna pokladnica
                               Radlinského 32
                               810 05 Bratislava
                               Slovakia

KS: 0308
VS: 901111024 (pre žiadosť o vystavenie duplikátu) 
VS: 901111025 (pre žiadosť o uznanie dokladu)
VS: 901111006 (pre poštovné poplatky a duplikáty osvedčení)


Informácia pre príjemcu: Vaše priezvisko – názov dokladu, napr. Einstein – duplikat diplomu