Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Michala Knapa

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály,

sa uskutoční dňa 14. decembra 2010 o 11:00 hod. na Ústave technológií a materiálov SjF STU v Bratislave, na Pionierskej ul. 15, miestnosť 231.

Názov DP: „Využitie modelovania pri eliminácii chýb výstrekov z termoplastov.“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jozef Balla, PhD., Katedra kvality a strojárskych technológií, Technická fakulta SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
doc. Ing. František Greškovič, PhD., Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta TU Košice, Letná 9, 042 00 Košice

Školiteľ:
doc. Ing. Pavol Švec, PhD., Ústav technológií a materiálov, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Pionierska 15, 831 02 Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.