Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

VEDECKO-VÝSKUMNÉ PROJEKTY A PROJEKTY APVV

 • Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania (2013 – 2017; prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.)
 • Výskum a realizácia modelového virtuálneho závodu v európskom výskumnom priestore (2003-2009; prof. Ing. Štefan Valčuha, PhD.)
 • Vývoj softvérového vybavenia pre voľbu usporiadania súčiastok na paletách, automatické generovanie programu podľa rozloženia objektov na paletách (2007-2009; prof. Ing. Marián Tolnay, PhD.)
 • Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta (prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.; 2016-2019) 
 • Výskum a vývoj progresívnej konštrukcie uloženia vysokootáčkového rotora v strojoch pre výrobu priadze (Kinex.a.s. Bytča - ÚSETM spoluriešiteľ; 2017-2020)
 • Nástroje na zhutňovanie biomasy odlievané z progresívnych oteruvzdorných liatin (prof. Ing. Marcela Pokusová, CSc.; 2017-2020)

GRANTOVÁ AGENTÚRA VEGA

 • Hodnotenie vplyvu rezného prostredia na energetickú bilanciu procesu obrábania (2015-2016; prof. Marián Tolnay, PhD.)
 • Výskum vplyvu materiálových parametrov na znižovanie nestability, nadmerného opotrebenia a zvukovým prejavov komponentov automobilových kotúčových bŕzd (2013-2015; Ing. Juraj Úradníček, PhD.)
 • Výroba tvarovo presných kvádrov europaliet lisovaním (2006-2008; prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.)
 • Univerzálny nosič nástroja pre extrémne rýchle delenie materiálov (2006-2008; doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.)
 • Stanovenie a výskum vplyvu parametrov v procese zhutňovania odpadovej biomasy na výslednú kvalitu výliskov (2016-2018; doc. Ing. Peter Križan, PhD.)
 • Štúdium možností prípravy a aplikácie kompozitných materiálov z odpadového dreva a plastov (2016-2018; prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.)

GRANTOVÁ AGENTÚRA KEGA

 • E-learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby. (2013-2015; doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.)
 • Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (2013-2015; prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.)
 • RORETA – Aplikácia rozšírenej reality v procese výučby technológie obrábania (prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.; 2018-2020)
 • Inovatívne metódy pre skvalitňovanie procesu vzdelávania v oblasti aditívnej výroby a systémov počítačovej podpory (doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.; 2018-2020)
 • Zvýšenie úrovne edukačného procesu v oblasti výrobných a environmentálnych technológií implementáciou inovatívnych nástrojov (doc. Ing. Peter Križan, PhD.; 2017-2019)

 • Zavedenie progresívnych metód vzdelávania pre výrobné systémy zamerané na automobilovú produkciu (doc. Ing. Marian Králik, PhD.; 2017-2018)

BILATERÁLNA SPOLUPRÁCA (APVV)

 • Zvyšovanie kvality produkcie vo vybraných aplikáciách (SK-AT, 2016-2017; doc. Ing. Marián Králik, PhD.)
 • Vplyv kvality biopaliva na emisie plynov a emisie tuhých častíc z domácich kotlov (SK-PT, 2016-2017; doc. Ing. Peter Križan, PhD.)
 • Benchmarking - stratégia v podmienkach SME (SK-CZ, 2012-2013; prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.)
 • Automatizované výrobné systémy a progresívne technológie (SK-BUL, 2007-2008; Ing. Angel Pavlov, CSc.)
 • Vplyv mikroštruktúry na obrobiteľnosť vysokochrómovej liatiny (prof. Ing. Marcela Pokusová, CSc.; 2017-2018)
 • Vplyv teplotných podmienok a vlhkosti na mechanické a energetické vlastnosti peliet (Ing. Juraj Ondruška, PhD.; 2019-2020)

OSTATNÉ PROJEKTY

 • Transfer poznatkov pre moderné automatizované výroby (ESF, 2007-2008; doc. Ing. Marián Králik, PhD.)