Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

PROFIL ABSOLVENTA

Študijný program Výrobné systémy a manažérstvo kvality ponúka štúdium zamerané na projektovanie a riadenie výrobných systémov v kombinácii s moderným manažérstvom kvality strojárskej výroby.

Absolvent má vedomosti z oblasti technických materiálov a strojárskych technológií, priemyselných robotov a manipulátorov, programovania CNC výrobnej techniky, projektovania a riadenia výrobných systémov, metód simulácie a optimalizácie s dôrazom na intenzívne využívanie informačných a CAx technológií. Spolu so znalosťami z oblasti komplexného manažérstva kvality, manažérstva výroby, strojárskej metrológie, rozhodovacích modelov, logistiky a distribučných systémov, a manažérskej ekonomiky bude absolvent schopný systémovo zabezpečovať, organizovať a riadiť projekty v oblasti rozvoja strojárskej výroby vrátane automobilového priemyslu.

Uplatnenie absolventa

Štúdium je orientované na prípravu absolventov pre:

  • výskum a vývoj v oblasti projektovania výrobných systémov,
  • úspešný vstup na trh práce v pozícii manažéra kvality alebo projektanta výrobných systémov v strojárskej výrobe vrátane automobilového priemyslu,
  • projektovanie, riadenie a udržiavanie systémov manažérstva kvality,
  • aplikáciu progresívnych metód a nástrojov manažérstva kvality,
  • projektovanie a riadenie pružných výrobných systémov,
  • technická a technologická príprava výroby,
  • ďalšie štúdium tretieho stupňa.

garant študijného odboru

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.

UČEBNÝ PLÁN