Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

PROFIL ABSOLVENTA

Študijný program Meranie a manažérstvo v strojárstve ponúka štúdium zamerané na moderné systémy manažérstva kvality a merania v strojárstve, automobilovom priemysle a energetike. Štu-denti získajú základné vedomosti z oblasti základov strojníctva, strojárskych technológií, materiálov, modernej meracej a informačnej techniky, technickej diagnostiky, základov metrológie, navrhova-nia informačných a riadiacich systémov, manažérstva kvality, základov manažmentu a podnikovej ekonomiky. Absolvent bude schopný prakticky aplikovať rôzne nástroje a techniky manažérstva kvality, metódy štatistickej regulácie procesov, triediť a interpretovať informácie o vývoji v oblasti kvality produktov a procesov a identifikovať možnosti ďalšieho zlepšovania, aplikovať základné me-tódy plánovania a zlepšovania kvality v praxi, bude schopný zabezpečiť efektívnu prevádzku mera-cích, diagnostických a testovacích systémov a prevádzkovať systémy priemyselnej informatiky na operačnej úrovni riadenia.

Uplatnenie absolventa

Štúdium je orientované na prípravu absolventov pre:

  • úspešný vstup na trh práce v pozícii manažéra kvality alebo metrológa v strojárskej výrobe vrátane automobilového priemyslu,
  • riadenie kvality a metrologické zabezpečenie pracoviska,
  • analýza procesov overovania a kalibrácie meradiel,
  • ďalšie štúdium druhého stupňa.

garanti študijného odboru

prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., doc. Ing. Marcela Pokusová, PhD.

UČEBNÝ PLÁN