Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent študijného programu 1. stupňa „Environmentálna výrobná technika“ má poznatky z oblasti strojárskych technológií, materiálov, výrobnej techniky, environmentálnej techniky, automatizácie, metrológie a pod. v súlade s jadrom študijného odboru Výrobná technika. Dokáže využívať informačné technológie a má základný prehľad o riadení podnikov.

Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde uplatnenie najmä v priemyselných podnikoch strojárskeho charakteru a v prevádzkach v oblasti technickej a technologickej prípravy výroby, konštrukcii, kontroly, skladového hospodárstva, manipulácii a dopravy. Uplatní sa tiež v manažmente na základnej a strednej úrovni.

Garant študijného odboru

prof.Ing.Ľubomír Šooš, PhD.

lubomir.soos@stuba.sk

UČEBNÝ PLÁN