Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Laboratórium je určené k výučbe predmetov týkajúcich sa riadenia životného cyklu produktu (PLM), v ktorých sa študent naučí pracovať s PLM digitálnou platformou. Výuka zahŕňa osvojenie si práce naprieč celému životnému cyklu produktu. Študent pracuje na projekte realizácie produktu, má možnosť zapojiť sa do všetkých fáz realizácie produktu od jeho návrhu až po umiestnenie na trh. Počas cvičení sa študent zapája do rozličných úloh spojených s fungovaním digitálneho podniku, učí sa spolupracovať a tímovo riešiť problémy. Všetky činnosti spojené s projektom sú koordinované cez PLM systém Enovia V6.

ČO JE TO PLM

PLM (product lifecycle management) je skratka pre technologické riešenie, ktoré umožňuje dosiahnuť konkurencieschopnosť podniku prostredníctvom riadenia životného cyklu produktu. Vývoj produktu sa vykonáva cez sled procesov životného cyklu vrátane marketingu, návrhu, plánovania procesov, výroby, montáže atď. Zákazníkom, vývojárom, výrobcom a dodávateľom poskytuje PLM systém integrované prostredie pre riadenie procesov počas celého životného cyklu produktu. Integruje ľudí, procesy, technológie a podporuje spoluprácu pri riadení dát o produkte na úrovni virtuálneho podniku. PLM systém umožňuje riadenie portfólia produktov, procesov a služieb od počiatočnej koncepcie až po konečnú likvidáciu efektívnym a zároveň integrovaným spôsobom.

ČO JE TO PLM SYSTÉM

PLM systém je súbor softvérových nástrojov vzájomne previazaných do jedného uceleného riešenia, prispôsobeného konkrétnym potrebám daného podniku a jeho výrobkov. Podnik môže PLM riešením pokrývať celé svoje portfólio činností spojených s výrobkom, alebo si zvolí len časť, ktorá je preň dôležitá. PLM softvér umožňuje riadenie informácií naprieč celému životnému cyklu produktu efektívne od prvotnej myšlienky cez návrh až po odstránenie výrobku z trhu. Zvládnutie PLM techník a PLM systémov predstavuje základný predpoklad úspešného fungovania moderných digitálnych podnikov a decentralizovaných výrobných podnikov.

PLM ZAHŔŇA

  • Product data management (PDM)
  • Computer-aided design (CAD)
  • Computer-aided manufacturing (CAM)
  • 3D computer-aided engineering (CAE) and simulation
  • Mechatronic system simulation (1D CAE)
  • Finite element analysis (FEA)
  • Modal testing and analysis
  • Digital manufacturing
  • Manufacturing operations management (MOM)

Vybavenie laboratória

Laboratórium disponuje 13 osobnými počítačmi, videoprojektorom, klimatizáciou a WEB kamerou. Miestnosť je vybavená licencovaným PLM systémom ENOVIA  V6, CAD systémami CATIA V5R20 a V6. Ďalej disponuje CAE systémami ANSYS V15 (študentská licencia), MATLAB a Witness. Obsahom SW balíka sú aj Office a iné pridružené produkty.

Ing. Juraj Úradníček, PhD.
zodpovedný vedúci laboratória