Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

CHARAKTERISTIKA

Laboratórium na spracovanie biomasy je technologické laboratórium určené na realizáciu výskumu v troch základných oblastiach: výskum technických a technologických parametrov procesov aplikovaných pri spracovaní čistej, zmesovej alebo odpadovej biomasy akými sú drvenie, sušenie, triedenie, briketovanie, peletovanie; vývoj konštrukčných uzlov, nových strojov a zariadení na spracovanie biomasy; výskum vlastností kompozitných materiálov na báze drevnej biomasy a plastov.

Laboratórium bolo vybudované aj s finančnou podporou štrukturálnych fondov EU v rámci projektu „Development of advanced compaction technology and biomass production of prototypes and tools with high productivity“ (2009 – 2012).

VYBAVENIE

V laboratóriu sú inštalované moderné počítačom riadené linky na briketovanie a peletovanie biomasy, ktoré sú vybavené drvičom biomasy, peletovacím lisom (výkon 250 kg/hod.; MASSBLATT PRESSE 33-390, fi KAHL (DE)), hydraulickým briketovacím lisom (výkon 200 kg/hod.; BrikStar 206-16, fi Briklis s.r.o. (CZ)), závitovkovým briketovacím lisom (výkon 800 kg/hod.), sušiarňou BINDER ED 23 na úpravu vlhkosti výstupného produktu, dopravníkmi, zásobníkmi a chladičom peliet s triedením. Projektovaný výkon briketovacej linky je 300 kg/hod. Nosným zariadením laboratória je závitovkový briketovací lis, ktorý bol vyvinutý na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality a je pokrytý niekoľkými patentami.

Štúdium vybraných procesných parametrov vo vzťahu k výsledným vlastnostiam spracovanej biomasy je možné realizovať aj na pracovisku s hydraulickým lisom WPM vybaveným experimentálnym lisovacím standom s ďalším technickým príslušenstvom, vrátane pokrokovej senzorovej techniky ako napr. 3D piezoelektrické snímače na meranie veľkosti a orientácie zaťažovacích síl, tenzometre na meranie deformácií konštrukcií, snímače teploty na meranie priebehu teploty v lisovacej komore počas procesu kompaktácie a pod.

VYUŽITIE

Laboratórium je využívané nielen pri riešení vedecko-výskumných úloh v úzkej spolupráci s praxou, ale aj v rámci pedagogického procesu pri riešení diplomových a bakalárskych prác orientovaných na problematiku spracovania tuhých odpadov a biomasy.

Obr. 1 Briketovacia linka: drvič biomasy (a), závitovkový briketovací lis s výkonom 800 kg/hod. (b)

Obr. 2 Hydraulický briketovací lis BrikStar 206-16 s výkonom 200 kg/hod.

Obr. 3 System riadenia briketovacej linky

Ing. Juraj Ondruška, PhD.
kontaktná osoba laboratória