Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Laboratórium bolo zriadené pre potreby experimentálnych analýz a laboratórneho testovania všetkých mechanických ukazovateľov kvality tuhých biopalív a testovania niektorých chemicko-termických ukazovateľov kvality, podľa platných technických noriem EN 14961. Taktiež je toto laboratórium určené pre realizáciu prípravných mechanických operácii pred testovaním, pre realizáciu experimentov v oblasti mechanického spracovania biomasy alebo pre stanovenie rôznych fyzikálnych parametrov biomasy.    

Laboratórium je (po dohode so zodpovedným pracovníkom) k dispozícií pre zamestnancov a úlohy ÚSETM, avšak jeho využitie podlieha pokynom a zásadám pre prácu v tomto laboratóriu. Laboratórium je využívané v rámci pedagogického procesu a  samozrejmosťou využívania laboratória je aj pre potreby riešenia rôznych domácich a zahraničných projektov (VEGA, KEGA, APVV, H2020, a iné) a pre potreby riešenia zmluvných úloh s praxou.

Laboratórium bolo vybudované z finančných prostriedkov ÚSETM a taktiež za finančnej podpory nasledujúcich štrukturálnych projektov:

 1. Operačný program Výskum a vývoj - „Univerzitný vedecký park STU Bratislava“, kód ITMS 26240220084
 2. Operačný program Výskum a vývoj – „Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku“, kód ITMS 26240220073

Laboratórium pre meranie a testovanie parametrov tuhých biopalív je situované v ťažkom pavilóne na prízemí č.m. 23/1. Koncepčne sa rozdeľuje na 3 časti:

 1. Miestnosť pre prípravu materiálu pred testovaním a pre testovanie mechanických ukazovateľov kvality tuhých biopalív
 2. Miestnosť pre testovanie chemicko-termických ukazovateľov kvality tuhých bioaplív
 3. Miestnosť pre skladovanie vzoriek a materiálu pred testovaním resp. experimentmi

Laboratórium je vybavené prístrojmi, ktoré umožňujú okrem iných realizovať aj nasledovné normované skúšky podľa technických EN noriem:

 • stanovenie sypnej hmotnosti (podľa normy EN 15103)
 • stanovenie veľkosti častíc (podľa normy EN 15149)
 • stanovenie hustoty častíc (podľa normy EN 15150)
 • stanovenie mechanickej odolnosti (podľa normy EN 15210)
 • stanovenie dĺžky a priemeru výliskov (podľa normy EN 16127)
 • stanovenie oteru výliskov (podľa normy DIN 51731, Ö-Norm M 7135)
 • stanovenie obsahu vlhkosti (podľa normy EN 14774)
 • stanovenie výhrevnosti resp. spalného tepla (podľa normy EN 14918)

DETAILNÝ ZOZNAM PRÍSTROJOV LABORATÓRIA

P.č. Názov zariadenia Funkcia, účel použitia Fotogaléria

1.

Vibračné preosievacie zariadenie Retsch

granulometrické zloženie, sitová analýza

2. Digitálne váhy Kern stanovenie hmotnosti
3.  Posuvné meradlo stanovenie dĺžky a priemeru
4. Digitálny vlhkomer BP 1

stanovenie vlhkosti peliet odporovou metódou

5. Váhy na meranie vlhkosti Kern

stanovenie vlhkosti materiálov gravimetrickou metódou

6. Váhy na meranie vlhkosti Radwag

stanovenie vlhkosti materiálov gravimetrickou metódou

7.

Digitálny vlhkomer GMH 3830 so sondou

stanovenie vlhkosti sypkých materiálov odporovou metódou

8.

Digitálny vlhkomer GMH 3830 s hrotmi

stanovenie vlhkosti materiálov odporovou metódou 

9. Laboratórne sito ø 500 mm stanovenie odrolu, sitovanie
10. Sada pre stanovenie sypnej hmotnosti stanovenie sypnej hmotnosti
11. Vzorkovacia trubice výber náhodných vzoriek pre testovanie
12.

Váhy na meranie mernej hmotnosti Radwag

stanovenie mernej hmotnosti
13. Digitálny tvrdomer na pelety Kahl stanovenie tvrdosti peliet
14. Ručný tvrdomer na pelety Kahl stanovenie tvrdosti peliet
15. Tumblet tester 1000 stanovenie mechanickej odolnosti peliet
16. Lignotester NHP 100 Holmen stanovenie oteru peliet
17. Laboratórna sušiareň Binder sušenie vzoriek, ohrev vzoriek
18. Laboratórna sušiareň Venticell 111 sušenie vzoriek, ohrev vzoriek
19. Mufľová spaľovacia pec LAC ohrev a spaľovanie vzoriek
20. Kalorimeter Parr 6200

stanovenie spaľného tepla v izoperibolickom móde

21. Kalorimeter IKA C 6000

stanovenie spaľného tepla v adiabatickom aj izoperibolickom móde

22. Laboratórny strižný mlyn SM 300

dezintegrácia biomasy, zjemnenie frakcie

PREDMETY, KTORÉ SA V LABORATÓRIU ZABEZPEČUJÚ

Laboratórium je využívané v rámci pedagogického procesu pre potreby zabezpečenia záverečných (diplomových a bakalárskych) prác v oblasti spracovania tuhých odpadov a biomasy a taktiež pre potreby priameho zabezpečovania rôznych predmetov inžinierskeho študijného programu Environmentálna Výrobná Technika, ako napr. Experimentálne metódy, Technika OZE, Nízkoodpadové technológie, Stroje na zhodnocovanie odpadov.

Doc. Ing. Peter Križan, PhD.
zodpovedný vedúci laboratória