Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

VYBAVENIE

Konvenčné obrábacie stroje – hrotové univerzálne sústruhy, poloautomatický sústruh, vertikálne frézovačky, hrotová, rovinná a nástrojové brúsky, stĺpová, stolová a radiálna vŕtačka, stroje na výrobu ozubenia, vertikálna obrážačka, prídavné zariadenia pre obrábacie stroje.

MOŽNOSTI VYUŽITIA

Experimentálne programy v oblasti teórie obrábania. Skúšanie vlastností nových rezných materiálov, sledovanie parametrov rezného prostredia, testovanie rezných podmienok pre rôzne kombinácie systémov stroj – nástroj – prípravok – obrobok. Výskum a vývoj experimentálnych zariadení. Hodnotenia vplyvu rezného prostredia na energetickú bilanciu procesu obrábania.

VYUŽÍVANÉ NA VÝUČBU HLAVNE V PREDMETOCH 

Technológia II, Teória obrábania a Strojárska metrológia.