Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Program a účel stretnutia:

Spoločné rokovanie zamerané na predstavenie aktuálneho stavu jednotlivých pracovísk a súčasné problémy technického školstva, vedy a výskumu v súvislosti s prípravou projektov EU.

Diskusia na tému prípravy nových projektov a zapojenia sa do aktuálnych výziev s akcentom na možné spoločné témy spolupráce.

Exkurzia do laboratórií Ústavu pre nanomateriály a pokročilé technológie, priestorov Katedry sklárskych strojov, Katedry výrobných systémov a robotiky a Katedry výrobných systémov a automatizácie na TU v Liberci.

Stretnutie katedier a ústavov výrobných strojov a robotiky bude v roku 2017 organizovať ÚSETM na SjF STU v Bratislave.

Účastníci stretnutia:

Stretnutia katedier a ústavov výrobných systémov  a robotiky sa zúčastnili predstavitelia z 12-tich pracovísk pôsobiacich na TU v Liberci, ČVUT v Prahe,  VŠB-TU Ostrava, VUT v Brne, ZČU v Plzni, TU Košice, STU v Bratislave, ŽU v Žiline.

Za SjF STU v Bratislave sa zúčastnili zástupcovia Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (ÚSETM) menovite prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD., doc. Ing. Peter Križan, PhD. a doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.