Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Organizátorom tohto pravidelného stretnutia bol v roku 2017 Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality. Stretnutie sa konalo v Hoteli Kormorán v Šamoríne – Čilístove.

Súčasťou stretnutia bolo spoločné rokovanie zamerané na predstavenie aktuálneho stavu jednotlivých pracovísk a súčasné problémy technického školstva, vedy a výskumu aj v súvislosti s prípravou projektov EU.

Diskusia na tému prípravy nových projektov a zapojenia sa do aktuálnych výziev s akcentom na možné spoločné témy spolupráce.

Ďalšou časťou stretnutia bola exkurzia na vodnú elektráreň Gabčíkovo, kde nám zástupca VE predstavil celý projekt, výstavbu a činnosť VE Gabčíkovo a vodného diela. Nasledovala prehliadka riadiaceho pracoviska, jednotlivých turbín a plavebných komôr.

Stretnutie katedier a ústavov výrobných strojov a robotiky bude v roku 2018 organizovať VUT v Brne.

Účastníci stretnutia:

Stretnutia katedier a ústavov výrobných systémov  a robotiky sa zúčastnili predstavitelia z 12-tich pracovísk pôsobiacich na TU v Liberci, ČVUT v Prahe,  VŠB-TU Ostrava, VUT v Brne, ZČU v Plzni, TU Košice, STU v Bratislave, ŽU v Žiline.

Za SjF STU v Bratislave sa zúčastnili zástupcovia Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (ÚSETM) menovite Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., Doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD., Doc. Ing. Peter Križan, PhD., Doc. Ing. Juraj Beniak, PhD., Doc. Ing. Marián Králik, PhD., Ing. Michal Bachratý, PhD., Ing. Iveta Onderová, PhD. a Ing. Juraj Ondruška, PhD.