Prejsť na obsah
Uchádzači

Ubytovanie pre študentov Strojníckej fakulty STU v Bratislave

na internáte MLADÁ GARDA Račianska 103, Bratislava

kontaktna osoba: 
Bc. Lucia Horvátová  - Útvar pedagogických činností
Tel.: 02 / 57296 135

Patrícia Šipošová - zástupkyňa študentov

E-mail: ubytovanie@sjf.stuba.sk   

Systém ubytovania „Ubytovanie STU“ pre akademický rok 2021/2022 bude spustený od 1.6.2021. Študenti, ktorí majú záujem o ubytovanie na BUDÚCI akademický rok, si musia podať NOVÚ elektronickú žiadosť pre pridelenie ubytovania v systéme: www.ubytovanie.stuba.sk
do 15.7.2021 (tento termín neplatí pre novonastupujúcich prvákov).


 "Pokyn riaditela UZ SDaJ   k ubytovaniu pre pre akademicky rok 2020/2021" pre:

- Študentov s trvalym pobytom v SK

- Zahraničných študentov v SK verzii

- Zahraničných študentov v ENG verzii

- Zahraničným študentom v UA (Ukrajina) verzii


Žiadosť o internát si môžete podať na stránke: www.ubytovanie.stuba.sk

1. Informácia pre študentov pokyny pre elektronické ubytovanieikona 

2. Študentské domovy STU v Bratislave

3. Kritériá pre prideľovanie ubytovania študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

4. Prideľovanie bodov zo zdravotných dôvodov

5. Smernica rektora - Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku číslo 3/2017

6. Pokyny k ubytovaniu pre akademický rok 2021/2022

7. Dodatok k jednotným kritériám STU pre prideľovanie ubytovania študentom dennej formy štúdia na SjF STU pre akademický rok 2020/2021

8. Inštrukcie pre nastupujúcich prvákov

Systém neumožní podať si žiadosť nikomu s trvalým pobytom v Bratislave.

Po podaní žiadosti Vám systém automaticky vypočíta bodové hodnotenie pre štúdium, časovú dostupnosť ako aj sociálne štipendium podľa „Kritérií pre pridelenie ubytovania STU“.

     Upozornenie na automatické (systémové) rušenie ubytovania:

Rezervačný systém  STU automaticky zruší ubytovanie:

  • študentovi prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia, ktorý  si do stanoveného termínu od pridelenia ubytovania nerezervuje izbu,
  • ak si študent po schválenej rezervácií pre 1. a 2. kolo neuhradí cenu za ubytovanie do 15. augusta
  • ak si študent, ktorému bola schválená rezervácia izby až od septembra, neuhradí cenu za ubytovanie do 5 pracovných dní od schválenej rezervácie.

Po zrušení ubytovania zašle Systém študentovi správu (e-mail) o zrušení jeho ubytovania s uvedením dôvodu.

Žiadosti o ďalšie body, ktoré môžete získať v súlade s „Kritériami pre pridelenie ubytovania STU“ resp. „Dodatkom ku kritériám“ (zdravotné dôvody, darovanie krvi, členstvo v rôznych organizáciách a pod.) ste povinní si podať do 25.6.2021  Informácie o ubytovaní a termínoch sú dostupné priamo v systéme.

Informácie pre zahraničných študentov:

-"Žiadost o ubytovanie" , ktoru musi student vyplnit, podpisat a spolu s potvrdenim fakulty  ju poslat kontaktnej osobe - p.Elene Trochtovej.

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Ziadost_o_pridelenie_ubyt_ZAHRANICNI_STUDENTI.pdf

- "Pokyn k nastupu zahraničných študentov pri ubytovani a odubytovani"

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Pokyny_k_nastupu_ZS_v_slovenskej_verzii_2019.pdf

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Instructions_to_check-in_for_foreign_students_2019.pdf