Prejsť na obsah
Uchádzači

V zmysle Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych a inžinierskych študijných programov na Strojníckej fakulte STU v Bratislave na  akademický rok 2022/2023 aktualizovaných dňa 17. 05. 2022 na základe novelizácie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

  1. Doloženie certifikátu o absolvovaní štúdia na strednej škole.
  • Pre prijatie na bakalárske štúdium je potrebné doložiť certifikát o absolvovaní štúdia na strednej škole (maturitné vysvedčenie) a ďalšie dokumenty uvedené na web stránke Strojníckej fakulty.
  • Zahraniční uchádzači doložia aj rozhodnutie o uznaní rovnocennosti maturitného vysvedčenia, ktoré vydávajú Okresné úrady v sídle krajov v SR (uznanie rovnocennosti dokladov).
  • Ak uchádzačovi ešte nebol vydaný certifikát o absolvovaní štúdia na strednej škole (bude vydaný v máji/júni 2022), môže ho doložiť fakulte neskôr.

  • Ak uchádzač nemá certifikát o absolvovaní štúdia na strednej škole a bol mu udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, môže predložiť čestné prehlásenie a výsledky testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP) - certifikát SCIO, najneskôr do zápisu na štúdium.

Požadovaná úspešnosť testu VŠP je najmenej 50 %, ak sa test VŠP skladá z viacerých častí, úspešnosť každej časti je najmenej 50 %; v prípade certifikátu SCIO percentil každej časti testu VŠP je najmenej 50.

Záujemcovia o absolvovanie testuVŠP - SCIO test budú o jeho konaní vopred informovaní hromadným mailom.

  • Uchádzač o štúdium študijných programov prvého stupňa so statusom azylanta, dočasného útočiska alebo s doplnkovou ochranou doloží fakulte kópiu dokladu o udelení azylu, poskytnutí doplnkovej ochrany alebo poskytnutí dočasného útočiska.

2. Overenie jazykovej spôsobilosti uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov v slovenskom jazyku na SjF.

Zahraniční uchádzači, ktorí chcú na SjF STU študovať študijné programy v slovenskom jazyku, absolvujú overenie jazykovej spôsobilosti realizované ústnou formou v režime on-line.

Termíny konania: 13. 06. 2022; 15. 06. 2022, 26.08. 2022

Pozvánku uchádzačovi zašle fakulta najneskôr 7 dní pred termínom konania.

Ak uchádzač podá viac prihlášok na rôzne študijné programy, overenie jazykovej spôsobilosti vykoná iba raz.

Absolvovanie overenia jazykovej spôsobilosti sa nevzťahuje na uchádzačov z ČR, uchádzačov, ktorí časť svojho predchádzajúceho štúdia absolvovali na území SR alebo ČR a uchádzačov, ktorí predložia certifikát o absolvovaní kurzu slovenského alebo českého jazyka.


3. Predloženie požadovaných dokumentov

Uchádzač, ktorý nepredloží fakulte doklad o uznaní vzdelania v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Uchádzač, ktorý nesplní stanovené podmienky na prijatie do 23. 09. 2022, nemôže byť na štúdium bakalárskych programov na SjF STU zapísaný.


4. Školné

Uchádzači o štúdium so statusom azylanta, dočasného útočiska alebo s doplnkovou ochranou školné neplatia.


5. Akreditovaný predmet Odborná komunikácia v slovenskom jazyku

Študenti, ktorí budú prijatí na štúdium na SjF STU v Bratislave, sa budú môcť zaregistrovať do akreditovaného predmetu Odborná komunikácia v slovenskom jazyku a absolvovať štúdium slovenského jazyka bezplatne počas akademického roka.

Zahraniční uchádzači sa môžu zúčastniť voliteľného plateného polointenzívneho kurzu slovenského jazyka organizovaného v septembri 2022 (5.9. - 16.9.2022).

Viac informácií o dátumoch kurzov slovenského jazyka je zverejnených na webstránke oddelenia jazykov ÚjŠ, SjF STU (https://www.sjf.stuba.sk/6067 ).