Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Unikátne zariadenia a SW na ústavoch SjF:

1. ÚAMAI, Ústav automatizácie a aplikovanej informatiky,

a) Procesná technika - prietokomery
- elektro-mag. prietokomer SITRANS FM MAGFLO,
- ultrazvukový príložný prietokomer SITRANS FUS1010,
- Coriolisov prietokomer SITRANS FC MASSFLO.

b ) Polohovacie zariadenia
- lineárna servoos s remeňovým prevodom 500 mm,
- lineárna servoos so skrutkovým prevodom 700 mm.
- polohovacie zariadenia Festo 500 a 700 mm

c ) Priemyselné riadiace systémy
- priemyselný RS Simatic
- prvky kom. systému Profinet
- priemyselný radiaci systém RS Simatic+ Profinet

d ) Senzory - aktuátory
- laserový vibrometer Keyence series LK-G82
- sytém riadenia v reálnom čase dSPACE midsize+rapid prototyping systém
  RapidPro.

2. ÚAMM, Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

a) Elektrohydraulický pulzátor EDYZ6 - jednokanálový s riadením sily, zdvihu deformácie (Chmelko).

b) Rotor Kit (model RK4)
               zariadenie na experimentálnu demonštráciu typických prevádzkových režimov strojov s možnosťou simulácie najčastejšie sa vyskytujúcich porúch strojov: nevyváženosť, nesúosovosť, zadieranie, ohnutý hriadeľ, radiálne predpätie, vplyv gyroskopických účinkov, kritické otáčky, poškodené ložiská, trhlina v hriadeli. Zariadenie zároveň umožňuje aj on-line monitorovanie uvedených stavov stroja, pričom využíva bezkontaktné snímače polohy (Musil).

c ) Frekvenčný analyzátor PULSE
progresívny systém na meranie kmitania a hluku. Systém PULSE je univerzálna platforma na riešenie zložitejších a komplexnejších úloh v oblasti merania a analýzy zvuku a kmitania ako aj testovania mechanických vlastností, ktorá sa úspešne používa v automobilovom, leteckom, vojenskom a ťažkom priemysle, v strojárenstve, stavebníctve, inštitúciách, výskumných ústavoch a na univerzitách. Systém PULSE ako otvorený modulárny softvérový systém poskytuje nové možnosti a viac informácií a spoľahlivosti v procese merania, analýzy, vyhodnotenia a expertízy (Žiaran).

d ) Zariadenie na simuláciu reálnych dejov Micro AutoBox dSpace
rapid prototyping hardware prepojiteľný s prostredím Matlab/Simulink pre vývoj a simuláciu riadiacich systémov v oblasti piezo systémov a mechatroniky (Šolek+Magdolen),

e) Pimento - systém na modálnu analýzu mechanických a mechatronických systémov (Starek),

f) Merací systém NI PXI-1042 Q s ultrazvukovými sondami Olympus - pre detekciu porúch v materiáloch (Starek).

3.   ÚDTK, Ústav dopravnej techniky a konštruovania

a) Kistler -  meracia aparatúra na snímanie tlakov vo valci spaľovacieho motora
b) Softvér - LES (Lotus Engineering Software) - modelovanie spaľovania a prúdenia v potrubných systémoch nepreplňovaných a preplňovaných spaľovacích motorov

4.   ÚPFI, Ústav procesného a fluidného inžinierstva

a) Analysette 22 - Difrakčný laserový analyzátor frakčného zloženia častíc v rozmedzí veľkosti častíc 0,1 - 601 mikrometra.

b)
Dantec 60X
Laser - Dopplerov anemometer na bezdotykové 2-D meranie rýchlostných polí s procesorom FVA 58 N 40 so zdrojom Ar - Ion. Merací rozsah rýchlostí 0,001 m.s-1 až 75 m.s-1.
c) 3D Printer SST dimension
Účel: Rapid Prototyping, materiál prototypov: ABC plast, rozmer prototypov: 254 x 254 x 305 mm.

5.   ÚPHSV, Ústav prírodných, humanitných a sociálnych vied.

a) Server a serverová technológia WEBMATHEMATICA,

b) Interaktívne tabule

6.   ÚSETM, Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

a) SCARA YAMAHA YK480 - Robot
b) Basler 33fps - priemyselná kamera (3 kusy), color karta NI PCIE 8255R
c) Enovia Smarteam - softvér Enovia Smarteam - serverová verzia s vlastným serverom a 12 stanicami- inštalovaná v PLM učebni
d ) REVscanTM 700 - 3D skener - mobilné zariadenie pre digitalizáciu. Výstupom tohto zariadenia je súbor vo formáte .stl vhodný pre ďalšie upravovanie v CAD a následné tlačenie na 3D tlačiarni. Príslušenstvo: VXscan softwér.
e) 3d printer: Dimension SST -   3D tlačiareň.
f) Witness Scenario Manager, verzia 2009 - simulačný systém (softvér) Witness verzia 2009 vrátane modulov Optimizer, VR (Virtualna realita),

7.   ÚTE, Ústav tepelnej energetiky

a) aerodynamicky tunel - aerodynamicky tunel pre nízko rýchlostné meranie 3D prúdenia s prietočným prierezom o 1000x800mm,
b) CTA (Constant Temperature Anemometry) - anemometer so žeraveným drôtikom vrátane kalibrátora,
c) Fyzikalny model palivovej kazety jadroveho reaktora  - na výskum tepelného zaťaženia a hydrauliky palivových kaziet  jadrových reaktorov.

8.   ÚTM, Ústav technológie a materiálov

a) Špeciálne meracie zariadenia
Univerzálny trhací stroj Instron 1195, 100kN, a INSPEKT Desk, 5kN,
Merací systém TIRAvib 514 s výstupom na PC,
Tvrdomery HPO 250, HPO 300,  ZWICK HV 10, HMO 10u, Emcotest automatic, RB-   1, Shore A a D, mikrotvrdomer BUEHLER, typ IDENTA Met 1105 D,    s analyzátorom mikrotvrdosti OMNI Met MHT a  kamerou Teli CCD,
Mikroskopy NEOPHOT 32, Epityp2, JENAVERT, riadkovací elektrónový mikroskop      TESLA BS 341, Tesla 540,
Digitálna videokamera Olympus DP10,
Digitálna analýza obrazu Processing ImporPRO 5,
Komorová pec KS 400/10,  ELOP 1200/15, SP 2,
Elektromagnetický preosievací prístroj FRITISCH ANALYSETTE 3,
Zariadenie na meranie magnetických vlastností - Hysterezisgraf MH 50,
Analytické elektronické váhy Sartorius,
Technológia zberu dát: Advantech Data Acquisition Cards PCL.
              
b) SW
Solid Edge, Mold Flow, Autodesk Inventor Professional 2009, Dyna Form, Super Forge

Unikátne zariadenia a SW na pracoviskách SjF:

1.   VIS, Výpočtové a informačné stredisko.

      1)      Catia ver.5/18, počet licencií: 35+22
      2)      Matlab & Simulink v.8, počet licencií: 50 ks+200 lic.(STU server)
      3)      Mechanical Desktop 2002, počet licencií: 12
      4)      Ansys 8, počet licencií: 35+22
      5)      Mathemathica v.6, počet licencií: ÚPHSV
      6)      Autocad 2002, počet licencií: 12
      7)      MS Office 2007 Enterprise, počet licencií: (STU program Campus Agreement)
      8)      Statgraph Win +, počet licencií: ÚPHSV
      9)      Derive, počet licencií: ÚPHSV 300
      10)    Adobe Acrobat 7.0 Standard, počet licencií: ÚPHSV
      11)    Fortran Eclipse (Win), počet licencií: 3 ÚPHSV
     
2. CI - Centrum inovácií
     
      KCOV, Koordinačné centrum odborného vzdelávania
     
      1)      Stanica firmy GTI-systems slúžiaca na štúdium vibrodiagnostiky strojov,
      2)      pracovisko vybavené mikroskopom Leica s CCD kamerou slúžiace na analýzu oleja,
      3)      termokamera - infračervená diagnostika,
      4)      linka Ermaflex,
      5)      linka MOM,
      6)      linka na výuku a programovanie automatických systémov riadenia,
      7)      zariadenie na výuku bezpečnosti pri práci s elektrickými zariadeniami,
      8)      demonštračné zariadenie s ložiskami slúžiace na výučbu problematiky ložísk.

CTTK, Centrum technologického transferu kvality

      a) súradnicový merací stroj DEA Global Performance 12.22.10
            umožňuje meranie komplexnej geometrie súčiastok
      b) Súradnicový merací stroj Wenzel LH87CNC Premiuim
            možňuje meranie komplexnej geometrie súčiastok
      c) Profilomer Homel tester  Form 1004/ 350
            Umožňuje súčasne meranie drsnosti povrchu, profilu a topografie súčiastok.

      VVDL, Výrobno - vývojové dielne a laboratóriá

3. SKC, Strojárske konzultačné centrum, združené pracovisko SjF a SOVA Digital

a) Produkty UGS (NX Series) na podporu špecialistov

  • CAD konštruovanie, (NX series, velocity series Solid Edge)
  • CAM obrábanie, CNC technika (NX CAM, Mach 1 až 4)
  • CAE simulácie, NX Scenario, FEA (NASTRAN NX)
  • PLM životný cyklus výrobku (Team center)

     
b) Produkty UGS (Velocity Series) na podporu konštuktérov

  • CAD konštruovanie (velocity series, Solid Edge)
  • CAM obrábanie, CNC technika (NX CAM)
  • CAE simulácie, FEA, (Femap Expres, Femap Flow)
  • PLM životný cyklus výrobku (Team center Expres)

4. ATC for MSC.ADAMS, Autorzované školiace centrum pre prácu so SW

a) Motion Bundle, počet licencií: 50
              ADAMS, najrozšírenejší mutidisciplinárny program na automatizovanú dynamickú analýzu mechanických sústav zloženú z tuhých aj pružných telies, štandard pre automobilový priemysel,
               EASY 5, program na podporu modelovania a simulácie mechatronických systémov s hydraulickými, pneumatickými, mechanickými, tepelnými, elektrickými a  elektronickými subsystémami.

b) FEA Bundle, počet licencií: 50

               MSC Nastran - prvý konečnoprvkový nástroj pre analýzu deformácií, napätí, kmitania, prenosu tepla pre plasty, kovové kompozity a hyperelastické materiály,
               Patran - nástroj na konečnoprvkové modelovanie a zobrazovanie výsledkov z analýz, ktoré poskytne Nastran, Marc,
               Marc - nástroj na konečnoprvkové analýzy veľkých trvalých deformácií a tepelného zaťaženia s uvažovaním materiálových a tvarových nelinearít,
               Dytran - konečnoprvkový nástroj na nelineárnu analýzu rýchlych dejov s trvalými deformáciami a interakcie telesa s tekutinou,
               Flight loads -  nástroj na určenie aerodynamického zaťaženia,
               Sofy - konečnoprvkový modelár na prepojenie vnútropodnikových konečnoprvkových nástrojov.